Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Eerste kamer)

16 mei 2007

Zaak F‑100/05 DEP

Eleni Chatziioannidou

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Procedure – Begroting van proceskosten”

Betreft: Verzoek tot begroting van kosten in verband met het arrest van 14 november 2006 (F‑100/05, Chatziioannidou/Commissie, JurAmbt. blz. I‑A‑1‑129 en II‑A‑1‑487), ingediend krachtens artikel 92, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, dat op grond van artikel 3, lid 4, van besluit 2004/752/EG, Euratom, van de Raad van 2 november 2004 tot instelling van een Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB L 333, blz. 7) tot aan de inwerkingtreding van zijn Reglement voor de procesvoering van overeenkomstige toepassing is op laatstgenoemd Gerecht.

Beslissing: Het bedrag van de door de verzoekende partij in zaak F‑100/05 invorderbare kosten wordt vastgesteld op 10 222 EUR.

Samenvatting

Procedure – Kosten – Begroting – In aanmerking te nemen factoren

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 91, sub b; besluit 2004/752 van de Raad, art. 3, lid 4)

Bij de beoordeling, met het oog op de vaststelling van het bedrag van de invorderbare kosten, van de omvang van het werk dat aan de contentieuze procedure verbonden is, moet de gemeenschapsrechter rekening houden met het totale aantal arbeidsuren dat objectief gezien noodzakelijk is voor die procedure. Het bedrag van het honorarium van een raadsman kan niet afhangen van de omvang van de door hem overgelegde memories. De beknoptheid van de memories kan immers zowel een teken zijn van de kwaliteiten van de synthese van de opsteller ervan, die spaarzaam omgaat met de tijd van de rechter en de tegenpartij, alsook van snelle arbeid. De beknoptheid van een memorie kan in beginsel niet worden uitgelegd als haastig of oppervlakkig werk van de opsteller ervan.

(cf. punten 23 en 24)

Referentie:

Gerecht van eerste aanleg: 30 oktober 1998, Kaysersberg/Commissie, T‑290/94 DEP, Jurispr. blz. II‑4105, punt 20; 20 november 2002, Spruyt/Commissie, T‑171/00 DEP, JurAmbt. blz. I‑A‑225 en II‑1127, punt 29