Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 16 maja 2007 r.

Sprawa F‑100/05 DEP

Eleni Chatziioannidou

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Postępowanie – Ustalenie kosztów

Przedmiot: Wniosek, w którym E. Chatziioannidou wnosi, na podstawie art. 92 § 1 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, który zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do Spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. L 333, str. 7) znajduje odpowiednio zastosowanie do Sądu do Spraw Służby Publicznej do czasu wejścia w życie regulaminu tego Sądu, o ustalenie kosztów związanych z wydaniem wyroku z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie F‑100/05 Chatziioannidou przeciwko Komisji, Zb.Orz.SP str. I-A-1-129 i II-A-1-487.

Orzeczenie: Wysokość kosztów podlegających zwrotowi stronie skarżącej w sprawie F‑100/05 zostaje ustalona na 10 222 EUR.

Streszczenie

Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Okoliczności jakie należy wziąć pod uwagę

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 91 lit. b); decyzja Rady 2004/752, art. 3 ust. 4)

Jeśli chodzi o ocenę, na użytek określania wysokości kosztów podlegających zwrotowi, nakładu pracy, jakiego wymagało postępowanie sporne, to sąd wspólnotowy musi wziąć pod uwagę łączną liczbę godzin pracy, które mogą wydawać się być obiektywnie niezbędne dla celów postępowania. W tym zakresie wysokość kosztów pomocy prawnej nie może zależeć od objętości pism procesowych przygotowanych przez pełnomocnika procesowego. Zwięzłość pism procesowych może bowiem być tak wyrazem zdolności ich autora do syntezy czy chęci oszczędzenia czasu pracy sędziego i strony przeciwnej, jak oznaczać, że praca została wykonana szybko. Zwięzłość pisma procesowego nie może co do zasady być rozumiana jako wyraz pracy pospiesznej lub pobieżnej jej wykonawcy.

(zob. pkt 23, 24)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑290/94 DEP Kaysersberg przeciwko Komisji, 30 października 1998 r., Rec. str. II‑4105, pkt 20; sprawa T‑171/00 DEP Spruyt przeciwko Komisji, 20 listopada 2002 r., RecFP str. I‑A‑225, II‑1127, pkt 29