Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 16. mája 2007

Vec F‑100/05 DEP

Eleni Chatziioannidou

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Konanie – Určenie výšky trov konania“

Predmet: Žaloba, ktorou E. Chatziioannidou podáva podľa článku 92 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa primerane uplatniteľného na Súd pre verejnú službu na základe článku 3 ods. 4 rozhodnutia Rady 2004/752/ES, Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa zriaďuje Súd pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. EÚ L 333, s. 7) do nadobudnutia účinnosti Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, návrh na určenie výšky trov konania súvisiacich s rozsudkom zo 14. novembra 2006 (F‑100/05, Chatziioannidou/Komisia, Zb. VS s. I‑A-1-129, II‑A-1-487)

Rozhodnutie Suma trov konania, ktoré sa majú žalobkyni nahradiť vo veci F‑100/05, je stanovená na výšku 10 222 eur.

Abstrakt

Konanie – Trovy konania – Určenie – Skutočnosti, ktoré treba zohľadniť

[Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 91 písm. b); rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4]

Pokiaľ ide o posúdenie rozsahu prác súvisiacich so súdnym konaním na účely vyčíslenia sumy trov konania, ktoré sa nahrádzajú, prislúcha súdu Spoločenstva zohľadniť celkový počet pracovných hodín, ktoré sa môžu zdať ako objektívne nutné na účely tohto konania. V tejto súvislosti suma odmeny poradcu nemôže závisieť od rozsahu jeho vyjadrení, ktoré predložil. Stručnosť vyjadrenia môže totiž odrážať schopnosť syntézy autora, ktorá šetrí čas práce súdu a druhému účastníkovi konania, ako môže byť aj znakom rýchlej práce. Stručnosť vyjadrení nemožno v zásade považovať za výraz unáhlenej alebo rýchlej práce osoby, ktorá ho vypracovala.

(pozri body 23 a 24)

Odkaz:

Súd prvého stupňa, 30. októbra 1998, Kaysersberg/Komisia, T‑290/94 DEP, Zb. s. II‑4105, bod 20; 20. novembra 2002, Spruyt/Komisia, T‑171/00 DEP, Zb. VS s. I‑A‑225, II‑1127, bod 29