Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (första avdelningen)

den 16 maj 2007

Mål F-100/05 DEP

Eleni Chatziioannidou

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Förfarande – Fastställande av rättegångskostnader”

Saken: Begäran genom vilken Eleni Chatziioannidou, med tillämpning av artikel 92 första stycket i förstainstansrättens rättegångsregler – vilka enligt artikel 3.4 i rådets beslut 2004/752/EG, Euratom av den 2 november 2004 om upprättande av Europeiska unionens personaldomstol (EUT L 333, s. 7) i tillämpliga delar skall gälla även för personaldomstolen fram till och med att rättegångsreglerna för denna senare träder ikraft – sökt fastställande av rättegångskostnader hänförliga till dom av den 14 november 2006 i mål F‑100/05, Chatziioannidou mot kommissionen (REGP 2006, s. I-A-1-129 och II-A-1-487).

Avgörande: Den till förmån för sökanden ersättningsgilla rättegångskostnaden i mål T-100/05 fastställs till 10 222 euro.

Sammanfattning

Förfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Omständigheter som skall beaktas

[Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 91 b; rådets beslut 2004/752, artikel 3.4]

Vad gäller bedömningen, i syfte att uppskatta beloppet för ersättningsgilla rättegångskostnader, av omfattningen av det arbete som krävts för det rättsliga förfarandet, ankommer det på gemenskapsdomaren att ta hänsyn till det totala antal arbetstimmar som skulle kunna anses som objektivt nödvändiga för detta förfarande. I detta avseende ska arvodet till en rådgivare inte bero på antalet skrivelser som denne upprättat. En skrivelses korthet kan nämligen såväl vara en återspegling av kvaliteten av upphovsmannens sammanfattning eller domarens och motpartens besparing av arbetstid, som ett tecken på ett snabbt utfört arbete. Kortheten av en skrivelse ska i princip inte betraktas som en återspegling av ett snabbt eller hastigt arbete från dess upphovsman.

(se punkterna 23 och 24)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: den 30 oktober 1998 i mål T‑290/94 DEP, Kaysersberg mot kommissionen, REG 1998, s. II‑4105, punkt 20; den 20 november 2002 i mål T‑171/00 DEP, Spruyt mot kommissionen, REG FP, s. I‑A‑225 och II‑1127, punkt 29