Language of document : ECLI:EU:F:2007:72

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(trzecia izba)

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Sprawa F‑71/06

Maddalena Lebedef-Caponi

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. – Ogólne przepisy wykonawcze do art. 43 regulaminu pracowniczego – Artykuł 26 regulaminu pracowniczego

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której M. Lebedef Caponi żąda stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokryje własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Termin

(regulamin pracowniczy, art. 25, 43, art. 90 ust. 2)

2.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Sporządzenie – Urzędnicy wykonujący zadania związane z reprezentacją personelu

(regulamin pracowniczy, art. 43)

3.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Obniżenie oceny w stosunku do oceny wcześniejszej

(regulamin pracowniczy, art. 25 akapit drugi, art. 43)

4.      Urzędnicy – Ocena – Poszanowanie prawa do obrony

(regulamin pracowniczy, art. 26 akapity pierwszy i drugi, art. 43)

5.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej

(regulamin pracowniczy, art. 43)

1.      Aby decyzja została prawidłowo doręczona w rozumieniu art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego adresat musi o niej być powiadomiony i musi mieć możliwość skutecznego zapoznania się z nią. Z tego względu przekazana urzędnikowi drogą elektroniczną informacja o wydaniu decyzji nadającej jego sprawozdaniu z przebiegu kariery charakter ostateczny i jej dostępności w wewnętrznym systemie elektronicznym instytucji nie jest jako taka wystarczająca, aby termin na złożenie zażalenia rozpoczął swój bieg.

Fakt obecności urzędnika w miejscu pracy nie pozwala, przy braku dokumentu potwierdzającego otrzymanie przez niego wiadomości lub otwarcie jej w skrzynce elektronicznej, wysnuć wystarczająco pewnego wniosku i tym samym nie stanowi dowodu, że mógł on skutecznie zapoznać się z zaskarżoną decyzją.

(zob. pkt 29–31, 34)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 5/76 Jänsch przeciwko Komisji, 15 czerwca 1976 r., Rec. str. 1027, pkt 10

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑14/99 Kraus przeciwko Komisji, 17 stycznia 2001 r., RecFP str. I‑A‑7, II‑39, pkt 22; sprawa T‑507/04 Ruiz Bravo-Villasante przeciwko Komisji, 23 listopada 2005 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑361, II‑1609, pkt 29; sprawa T‑311/04 Buendía Sierra przeciwko Komisji, 19 października 2006 r., Zb.Orz. str. II‑4137, pkt 121

2.      Z art. 6 ust. 3 lit. c) ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego przyjętych przez Komisję wynika, że działania przedstawiciela personelu, nawet w odniesieniu do urzędników, którzy nie są oddelegowani w pełnym wymiarze czasu, powinny być również uwzględniane w ramach oceny w drodze uprzedniej konsultacji z grupą ad hoc ds. oceny, a w przypadku odwołania – ze wspólnym komitetem ds. oceny.

Celem konsultacji z grupą ad hoc jest dostarczenie oceniającemu informacji koniecznych do oceny zadań, jakie oceniany urzędnik wykonuje jako przedstawiciel personelu, zważywszy że zadania te uważa się za część służby, jaką taki urzędnik jest zobowiązany pełnić w swojej instytucji. Co więcej, zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c) ogólnych przepisów wykonawczych oceniający powinien skonsultować się z grupą ad hoc, zanim sporządzi pierwszy projekt sprawozdania z przebiegu kariery.

Z tego wynika, że oceniający jest zobowiązany uwzględnić opinię grupy ad hoc przy sporządzaniu sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej urzędnika wykonującego zadania związane z reprezentacją personelu, choć nie jest zobowiązany zgadzać się z tą opinią. Jeśli się z nią nie zgadza, wówczas powinien wyjaśnić przyczyny, dla których od niej odstąpił. W istocie samo dołączenie opinii do sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej nie wystarczy w tym względzie, by uznać za spełniony wymóg uzasadnienia.

Jeśli na etapie postępowania odwoławczego zatwierdzający naprawi nieprawidłowość, której dopuścił się oceniający, wówczas ostateczne sprawozdanie z przebiegu kariery nie jest niezgodne z prawem.

(zob. pkt 43–46, 48)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑326/01 Lebedef przeciwko Komisji, 5 listopada 2003 r., RecFP str. I‑A‑273, II‑1317, pkt 53–55, 61; sprawa T‑43/04 Fardoom i Reinard przeciwko Komisji, 25 października 2005 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑329, II‑1465, pkt 90

3.      Nie można przyjmować, że uzasadnienie sprawozdania z przebiegu kariery jest w poważny i rażący sposób niespójne, w stopniu uniemożliwiającym skarżącemu ocenę jego zasadności przy znajomości stanu rzeczy, a sądowi dokonywanie kontroli w zakresie zgodności z prawem tego sprawozdania, w sytuacji gdy wprawdzie podsumowanie i poszczególne oceny nie są w pełni spójne, lecz z uwagi na całość komentarzy oceniającego urzędnik mógł ustalić powody pogorszenia oceny i oceny łącznej w stosunku do wcześniejszego sprawozdania z przebiegu kariery.

(zob. pkt 64–66)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑23/91 Maurissen przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, 21 października 1992 r., Rec. str. II‑2377, pkt 47

4.      Podstawowa zasada poszanowania prawa do obrony nie może być interpretowana, w zakresie oceny personelu Wspólnot Europejskich, jako nakładająca obowiązek udzielenia uprzedniego ostrzeżenia przed wszczęciem postępowania prowadzącego do takiej oceny. Na stwierdzenie to nie ma wpływu brzmienie art. 26 akapity pierwszy i drugi regulaminu pracowniczego, w zakresie w jakim uzależnia on możliwość wykorzystania przeciwko urzędnikowi relacji dotyczących jego kwalifikacji, wydajności i zachowania od przedstawienia ich zainteresowanemu zanim włączone zostaną do akt osobowych. Odpowiednie przepisy, których celem jest zapewnienie prawa urzędnika do obrony, dotyczą bowiem dokumentów już istniejących. Przepisy te stanowią przeszkodę dla tego, by w trakcie postępowania w sprawie oceny dokumenty takie wykorzystane zostały przeciwko urzędnikowi podlegającemu ocenie bez przedstawienia mu ich zanim włączone zostaną do akt osobowych. Przepisy te nie nakładają obowiązku wcześniejszego sporządzenia dokumentów formalizujących każdą zarzucaną zainteresowanemu okoliczność.

Tym samym oceniający nie dopuścił się naruszenia zasady poszanowania prawa do obrony ani też art. 26 regulaminu pracowniczego, umieszczając w sprawozdaniu z oceny informacje faktyczne niekorzystne dla ocenianego urzędnika, w sytuacji gdy brak jest jakiejkolwiek wzmianki na ich temat w jego aktach osobowych.

(zob. pkt 71–74)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑344/05 P Komisja przeciwko De Bry’emu, 9 listopada 2006 r., Rec. str. I‑10915, pkt 39, 40, 41 i przytoczone tam orzecznictwo

5.      W ramach systemu oceny personelu stosowanego przez Komisję, zgodnie z którym cele określone przez oceniającego w porozumieniu z ocenianym urzędnikiem stanowią punkt odniesienia dla oceny wydajności, oceniający może wziąć pod uwagę odmówienie przez urzędnika wykonania określonych zadań koniecznych do osiągnięcia jednego z tych celów, nawet jeśli zgodnie ze sprawozdaniem z przebiegu kariery nie są one zawarte w opisie stanowiska urzędnika, w sytuacji gdy urzędnik nie zakwestionował takiego ustalenia celów u zatwierdzającego, choć miał do tego prawo, i jeśli cel ten odpowiada zadaniom, które są powierzane urzędnikom z tej samej grupy zaszeregowania co skarżący.

(zob. pkt 77–79)