Language of document : ECLI:EU:F:2007:65

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS 

(teine koda)

16. aprill 2007

Kohtuasi F-82/05

Michel Thierry

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Edutamine – Edutatud ametnike nimekirja kandmata jätmine – 2004. aasta edutamine – Eelispunktid – Teene – Teenistusstaaž – Vastuvõetavus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles M. Thierry palub esimese võimalusena tühistada 2004. aasta edutamise raames edutatud ametnike nimekiri (avaldatud 30. novembri 2004. aasta Haldusteatajas nr 130‑2004) osas, milles see ei kajasta hageja nime.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Menetluse algatamise huvi

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Ametnik ei ole volitatud tegutsema õigusakti või institutsiooni huvides ja võib tühistamishagis esitada üksnes väiteid, mis puudutavad tema isikut. Seetõttu on ilmselgelt vastuvõetamatu ametniku esitatud hagi, milles palutakse tühistada edutamise raames kõrgemale palgaastmele edutatud ametnike nimekiri osas, milles see nimekiri ei sisalda hageja nime, kui ta ei ole välja toonud seda, milles seisneb tema isiklik hagi esitamise huvi, piirdudes tuginemisega edutamispunktide teatavate kategooriate õigusvastasusele, kuid esitamata oma kirjalikes märkustes ühtegi konkreetset tõendit oma olukorra kohta seoses kõnealuse edutamisega, näiteks eelkõige selle kohta, mitu nimetatud kategooriate punkti ta sai. Toodud tõdemust ei sea kahtluse alla asjaolu, et nende punktide arv oli märgitud ühes kostja vastusele lisatud dokumendis, sest hageja peab oma kirjalikes märkustes põhjendama menetluse algatamise huvi ja vajadusel viitama vastavatele tõenditele, mis on esitatud lisas.

(vt punktid 30 ja 33)

Viited:

Euroopa Kohus: 30. juuni 1983, kohtuasi 85/82: Schloh vs. nõukogu (EKL 1983, lk 2105, punkt 14)

Esimese Astme Kohus: 22. november 2006, kohtuasi T‑436/04: Sanchez Ferriz vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑273 ja II‑A‑2‑1423, punkt 35; 23. november 2006, kohtuasi T‑422/04: Lavagnoli vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 31)