Language of document : ECLI:EU:F:2007:70

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

25. aprill 2007

Kohtuasi F-50/06

Maddalena Lebedef-Caponi

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – 2001./2002. aasta hindamine – Personalieeskirjade artikli 43 üldised rakendussätted – Personalieeskirjade artikkel 26

Ese:      EU artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles M. Lebedef-Caponi palub tühistada tema karjääriarengu aruanne ajavahemiku 1. juulist 2001 kuni 31. detsembrini 2002 kohta.

Otsus: Tühistada M. Lebedef-Caponi karjääriarengu aruanne ajavahemiku 1. juulist 2001 kuni 31. detsembrini 2002 kohta. Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Kokkuvõte

Institutsioonide aktid – Kehtetuks tunnistamine – Õigusvastased aktid – Ulatus menetlusvea puhul

Kui administratsioon on otsustanud akti vastuvõtmise menetluse vea tõttu akti kehtetuks tunnistada, samuti kui ta on asendanud ühenduse kohtu poolt menetlusvea tõttu kehtetuks tunnistatud otsuse, on tal õigus kogu menetlus uuesti läbi viia olemata kohustatud piirduma tuvastatud vea parandamisega. Järelikult, kui administratsioon kinnitab akti kehtetuks tunnistamisel asjassepuutuvale isikule ametlikult, et ta algatab akti vastuvõtmise menetluse ab initio, ei saa administratsioon õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet rikkumata loobuda võetud kohustusest ja piirata kehtetuks tunnistamise ulatust üksnes nende menetlusstaadiumidega, mis toimusid õigusvastaselt.

(vt punktid 38, 45 ja 46)