Language of document : ECLI:EU:F:2007:70

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2007. gada 25. aprīlī

Lieta F‑50/06

Maddalena Lebedef‑Caponi

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Ierēdņi – Novērtēšana – Karjeras attīstības ziņojums – 2001./2002. gada novērtējums – Civildienesta noteikumu 43. panta vispārīgie īstenošanas noteikumi – Civildienesta noteikumu 26. pants

Priekšmets         Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Lebedef‑Caponi lūdz atcelt karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim

Nolēmums         Atcelt Lebedef‑Caponi karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim. Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Iestāžu akti – Atsaukšana – Prettiesiski akti – Piemērojamība procesuālo noteikumu pārkāpuma gadījumā

Gadījumā, ja administrācija nolemj atsaukt kādu tiesību aktu tā pieņemšanas laikā pieļauta pārkāpuma dēļ, kā arī tad, ja tā aizstāj lēmumu, kuru procesuāla pārkāpuma dēļ ir atcēlusi Kopienu tiesa, tā ir tiesīga atkārtoti uzsākt visu attiecīgo tiesību akta pieņemšanas procedūru, neierobežojot to tikai ar konstatētā pārkāpuma novēršanu. Līdz ar to, ja, atsaucot tiesību aktu, administrācija ir radījusi ieinteresētajai personai formālu pārliecību, ka tā no jauna uzsāks lēmuma pieņemšanas procedūru, administrācija, nepārkāpjot tiesiskās aizsardzības principu, nevar atstāt spēkā iepriekš veikto pasākumu, atcelšanu attiecinot tikai uz tiem procedūras posmiem, kuros pieļauta prettiesiska rīcība.

(skat. 38., 45. un 46. punktu)