Language of document : ECLI:EU:F:2007:70

ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Derde kamer)

25 april 2007

Zaak F‑50/06

Maddalena Lebedef-Caponi

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Ambtenaren – Beoordeling – Loopbaanontwikkelingsrapport – Beoordelingsronde 2001/2002 – Algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van Statuut – Artikel 26 van Statuut”

Betreft: Beroep krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA, waarbij M. Lebedef-Caponi verzoekt om nietigverklaring van haar loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002.

Beslissing: Het loopbaanontwikkelingsrapport van M. Lebedef-Caponi over de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002 wordt nietig verklaard. De Commissie wordt verwezen in de kosten.

Samenvatting

Handelingen van de instellingen – Intrekking – Onrechtmatige handelingen – Draagwijdte bij proceduregebrek


Beslist de administratie een handeling in te trekken wegens een gebrek in de vaststellingsprocedure daarvan, of vervangt zij een besluit dat wegens een proceduregebrek nietig is verklaard door de gemeenschapsrechter, dan kan zij de volledige vaststellingsprocedure overdoen, zonder zich te beperken tot datgene wat ter verhelping van het vastgestelde gebrek nodig is. Wanneer de administratie bij intrekking van een handeling de betrokkene formeel heeft verzekerd de vaststellingsprocedure ab initio te zullen overdoen, kan zij bijgevolg niet zonder schending van het vertrouwensbeginsel terugkomen op de gedane toezegging door de intrekking qua draagwijdte te beperken tot enkel de onrechtmatige procedurefasen.

(cf. punten 38, 45 en 46)