Language of document : ECLI:EU:F:2007:70

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(trzecia izba)

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Sprawa F-50/06

Maddalena Lebedef-Caponi

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Postępowanie w sprawie oceny za lata 2001/2002 – Ogólne przepisy wykonawcze do art. 43 regulaminu pracowniczego – Artykuł 26 regulaminu pracowniczego

Przedmiot: Skarga na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której M. Lebedef-Caponi żąda stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej M. Lebedef-Caponi za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

Streszczenie

Akty instytucji – Wycofanie – Akty niezgodne z prawem – Zakres w przypadku wady proceduralnej


W przypadku gdy administracja decyduje się wycofać dany akt z powodu wady, którą obarczone było postępowanie w sprawie jego przyjęcia, jak i wtedy, gdy zastępuje decyzję, której nieważność została stwierdzona przez sąd wspólnotowy ze względu na wadę proceduralną, może ona ponownie przeprowadzić całe postępowanie w sprawie przyjęcia aktu, nie ograniczając się do tego, co wynika z obowiązku usunięcia stwierdzonej wady. W efekcie, gdy wycofując dany akt, administracja złoży względem zainteresowanego formalne zapewnie, że rozpocznie procedurę przyjmowania ab initio, nie może ona, nie dopuszczając się naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, powrócić do ustaleń ograniczających zakres wycofania jedynie do etapu postępowania niezgodnego z prawem.

(zob. pkt 38, 45, 46)