Language of document : ECLI:EU:F:2007:70

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 25. apríla 2007

Vec F‑50/06

Maddalena Lebedef-Caponi

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Úradníci – Posúdenie – Správa o služobnom postupe – Hodnotené obdobie 2001/2002 – Všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 43 služobného poriadku – Článok 26 služobného poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Lebedef‑Caponi navrhuje zrušenie správy o jej služobnom postupe za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002

Rozhodnutie: Správa o služobnom postupe M. Lebedef Caponi za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002 sa zrušuje. Komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Akty inštitúcií – Späťvzatie – Protiprávne akty – Rozsah v prípade vady konania

Ak sa administratíva rozhodne vziať späť svoj akt z dôvodu, že postup jeho prijímania je postihnutý vadou alebo ak nahradí rozhodnutie zrušené súdom Spoločenstva z dôvodu vady konania, má možnosť znovu uskutočniť celý postup prijímania bez toho, aby sa obmedzila na odstránenie konštatovanej vady. Preto, ak administratíva odvolá svoj akt, formálne ubezpečí dotknutú osobu, že zopakuje postup prijímania ab initio, nemôže bez porušenia zásady legitímnej dôvery zmeniť svoj záväzok obmedzením rozsahu tohto späťvzatia iba na fázy postupu postihnuté protiprávnosťou.

(pozri body 38, 45 a 46)