Language of document : ECLI:EU:F:2007:71

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

25. april 2007

Sag F-59/06

Petrus Kerstens

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – klagefrist – overskredet – åbenbar afvisningsgrund«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA hvorved Petrus Kerstens har nedlagt påstand om annullation dels af sin karriereudviklingsrapport for 2004, som stadfæstet af appelbedømmeren den 11. juli 2005, dels af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 6. februar 2006 om afslag på klagen over karriereudviklingsrapporten for 2004.

Udfald: Sagen afvises. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – frister

(Tjenestemandsvedtægten, art. 25, art. 43 og art. 90, stk. 2)

2.      Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – dato for indgivelsen

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2)

1.      For at en afgørelse kan anses for at være blevet behørigt meddelt i medfør af vedtægtens artikel 90, stk. 2, skal den ikke blot meddeles adressaten, men den pågældende skal også have haft mulighed for på fornøden vis at gøre sig bekendt med dens indhold. Det følger heraf, at såfremt en tjenestemand elektronisk modtager underretning om, at afgørelsen, hvorved hans bedømmelsesrapport gøres endelig, er vedtaget, og at den er tilgængelig i institutionens interne informationssystem, løber klage- og søgsmålsfristerne fra det tidspunkt, hvor den berørte part tilslutter sig systemet, åbner den elektroniske sagsmappe med sin rapport og således på fornøden vis kan gøre sig bekendt med dens indhold.

Herved kan de datoer og tidspunkter for gennemsyn, som fremgår af det interne informationssystems adgangshistorik, ikke anfægtes alene på grundlag af påstande om, at der foreligger en risiko for datamanipulation, uden at disse alvorlige anklager bygger på indicier, der er tilstrækkeligt præcise, samstemmende og relevante i forhold til sagens omstændigheder.

(jf. præmis 34-36)

Henvisning til:

Domstolen, 15. juni 1976, 5/76, Jänsch mod Kommissionen, Sml. s. 1027, præmis 10.

Retten, 23. november 2005, sag T-507/04, Bravo-Villasante mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A, s. 361, og II, s. 1609, præmis 29, 19. oktober 2006, sag T-311/04, Buendía Sierra mod Kommissionen, Sml. II, s. 4137, præmis 121.

2.      Vedtægtens artikel 90, stk. 2, skal fortolkes således, at klagen ikke er »indgivet« ved afsendelsen til institutionen, men ved dennes modtagelse heraf.

(jf. præmis 39)

Henvisning til:

Domstolen, 26. november 1981, sag 195/80, Michel mod Parlamentet, Sml. s. 2861, præmis 8 og 13.

Retten, 25. september 1991, sag T-54/90, Lacroix mod Kommissionen, Sml. II, s. 749, præmis 28 og 29.

Personaleretten, 15. maj 2006, sag F‑3/05, Schmit mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 9, og II-A-1, s. 33, præmis 28.