Language of document : ECLI:EU:F:2007:71

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

25. aprill 2007

Kohtuasi F-59/06

Petrus Kerstens

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – Kaebuse esitamise tähtaeg – Hilinemine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles P. Kerstens nõuab esiteks, et tühistataks tema 2004. aasta karjääriarengu aruanne sellisena, nagu selle kinnitas edasikaebuse hindaja 11. juulil 2005, ja teiseks, et tühistataks ametisse nimetava asutuse 6. veebruari 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus 2004. aasta karjääriarengu aruande peale.

Otsus: Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg

(Personalieeskirjad, artiklid 25, 43 ja artikli 90 lõige 2)

2.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Esitamise kuupäev

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2)

1.      Selleks et otsus oleks personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 mõttes nõuetekohaselt teatavaks tehtud, peab lisaks sellele, et sellest on adressaadile teatatud, olema viimasel olnud võimalik selle sisuga tõhusalt tutvuda. Eelnevast järeldub, et juhul kui ametnik saab elektroonilisel teel saadetud teate, et on vastu võetud tema hindamisaruande lõplikuks muutev otsus, mis on kättesaadav institutsiooni siseinfosüsteemis, siis hakkab kaebuse ja hagi esitamise tähtaeg kulgema hetkest, mil huvitatud isik sellesse süsteemi sisse logib, avab tema aruannet puudutava elektroonilise toimiku ja saab nii selle sisuga tõhusalt tutvuda.

Nende süsteemi sisenemise kuupäevade ja kellaaegade usaldusväärsust, mis ilmnevad siseinfosüsteemis salvestunud sisselogimisandmetest, ei saa seada kahtluse alla pelkade väidetega andmetega manipuleerimise ohu kohta, ilma et niisugused tõsised süüdistused põhineks piisavalt täpsetel, ühtsetel ja asjakohastel tõenditel, mis on seostatud juhtumi asjaoludega.

(vt punktid 34–36)

Viited:

Euroopa Kohus: 15. juuni 1976, kohtuasi 5/76: Jänsch vs. komisjon (EKL 1976, lk 1027, punkt 10).

Esimese Astme Kohus: 23 november 2005, kohtuasi T‑507/04: Bravo-Villasante vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑361 ja II‑1609, punkt 29); 19 oktoober 2006, kohtuasi T‑311/04: Buendía Sierra vs. komisjon (EKL 2006, lk II‑4137, punkt 121).

2.      Personalieeskirjade artikli 90 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kaebus on „esitatud” mitte siis, kui see on institutsioonile ära saadetud, vaid siis, kui viimane on selle kätte saanud.

(vt punkt 39)

Viited:

Euroopa Kohus: 26. november 1981, kohtuasi 195/80: Michel vs. parlament (EKL 1981, lk 2861, punktid 8 ja 13).

Esimese Astme Kohus: 25. september 1991, kohtuasi T‑54/90: Lacroix vs. komisjon (EKL 1991, lk II‑749, punktid 28 ja 29).

Avaliku Teenistuse Kohus: 15. mai 2006, kohtuasi F‑3/05: Schmit vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑9 ja II‑A‑1‑33, punkt 28).