Language of document : ECLI:EU:F:2007:71

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2007. gada 25. aprīlī

Lieta F‑59/06

Petrus Kerstens

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Ierēdņi – Novērtēšana – Karjeras attīstības ziņojums – Sūdzības iesniegšanas termiņš – Nokavējums – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Kerstens lūdz atcelt viņa 2004. gada karjeras attīstības ziņojumu, kuru sūdzības izvērtētājs pabeidzis 2005. gada 11. jūlijā, kā arī iecēlējinstitūcijas 2006. gada 6. februāra lēmumu, ar ko noraida prasītāja sūdzību par viņa 2004. gada karjeras attīstības ziņojumu

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi

(Civildienesta noteikumu 25. un 43. pants un 90. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Iesniegšanas datums

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts)

1.       Lēmums ir atbilstoši paziņots Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta izpratnē, ja tas ir paziņots adresātam un ja viņam bija iespēja atbilstoši iepazīties ar tā saturu. No tā izriet, ka gadījumā, kad ierēdnis elektroniskā veidā saņem informāciju, ka ir pieņemts galīgais lēmums par viņa karjeras attīstības ziņojumu un ka tas ir pieejams iestādes iekšējā informācijas sistēmā, pārsūdzības termiņš un termiņš prasības iesniegšanai sākas brīdī, kad ieinteresētā persona piekļūst šai sistēmai, atver informācijas datni ar savu ziņojumu un tādējādi var atbilstoši iepazīties ar tā saturu.

Šajā sakarā iepazīšanās laiku un datumu, kāds tas izriet no piekļuves iekšējai informācijas sistēmai reģistra, nevar apšaubīt, pamatojoties uz vienkāršiem apgalvojumiem par risku, kas saistīts ar manipulēšanu ar datiem, ja vien šie ievērojamie pārmetumi nav balstīti uz pietiekami precīziem, saskanīgiem un atbilstošiem pierādījumiem saistībā ar lietas apstākļiem.

(skat. 34.–36. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1976. gada 15. jūnijs, 5/76 Jänsch/Komisija, Recueil, 1027. lpp., 10. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 23. novembris, T‑507/04 Bravo‑Villasante/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑361. un II‑1609. lpp., 29. punkts; 2006. gada 19. oktobris, T‑311/04 Buendía Sierra/Komisija, Krājums‑CDL, II‑4137. lpp., 121. punkts.

2.      Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka sūdzība ir “iesniegta” nevis tad, kad tā ir nosūtīta iestādei, bet gan tad, kad iestāde to saņem.

(skat. 39. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1981. gada 26. novembris, 195/80 Michel/Parlaments, Recueil, 2861. lpp., 8. un 13. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 25. septembris, T‑54/90 Lacroix/Komisija, Recueil, II‑749. lpp., 28. un 29. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 15. maijs, F‑3/05 Schmit/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑9. un II‑A‑1‑33. lpp., 28. punkts.