Language of document : ECLI:EU:F:2007:71

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Sprawa F‑59/06

Petrus Kerstens

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Termin na złożenie zażalenia – Przekroczenie terminu – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której P. Kerstens żąda stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu kariery za 2004 r., w brzmieniu przyjętym w dniu 11 lipca 2005 r. przez oceniającego z odwołania, a także decyzji organu powołującego z dnia 6 lutego 2006 r. oddalającej jego zażalenie na sprawozdanie z przebiegu kariery za 2004 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Każda ze stron ponosi własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Termin

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 25, 43, art. 90 ust. 2)

2.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Data złożenia

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 90 ust. 2)

1.       Dla należytego doręczenia decyzji w rozumieniu art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego konieczne jest nie tylko przekazanie jej adresatowi, ale i to, aby był on w stanie należycie zapoznać się z jej treścią. Wynika stąd, że w sytuacji gdy urzędnik otrzyma informację przekazaną mu droga elektroniczną o wydaniu decyzji nadającej jego sprawozdaniu z przebiegu kariery charakter ostateczny i jej dostępności w wewnętrznym systemie elektronicznym instytucji, termin na złożenie zażalenia i skargi zaczyna bieg od momentu, w którym zainteresowany będzie miał do niego dostęp, otworzy plik informatyczny dotyczący jego sprawozdania i w ten sposób będzie mógł skutecznie zapoznać się z jego treścią.

W tym zakresie nie można podważać wiarygodności daty i godziny zapoznania się z nimi, wynikających z historycznego zapisu dostępu do wewnętrznego systemu informatycznego, opierając się na zarzutach dotyczących ryzyka manipulacji danych, chyba że tak poważne oskarżenia opierają się na przesłankach wystarczająco konkretnych, zgodnych i istotnych dla okoliczności danej sprawy.

(zob. pkt 34–36)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 5/76 Jänsch przeciwko Komisji, 15 czerwca 1976 r., Rec. str. 1027, pkt 10

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑507/04 Bravo-Villasante przeciwko Komisji, 23 listopada 2005 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑361, II‑1609, pkt 29; sprawa T‑311/04 Buendía Sierra przeciwko Komisji, 19 października 2006 r., Zb.Orz. str. II‑4137, pkt 121

2.       Wykładni art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego należy dokonywać w ten sposób, że zażalenie jest „złożone” nie w momencie przesłania do instytucji, lecz kiedy do niej dotrze.

(zob. pkt 39)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 195/80 Michel przeciwko Parlamentowi, 26 listopada 1981 r., Rec. str. 2861, pkt 8, 13

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑54/90 Lacroix przeciwko Komisji, 25 września 1991 r., Rec. str. II‑749, pkt 28, 29

Sąd do Spraw Służby Publicznej: sprawa F‑3/05 Schmit przeciwko Komisji, 15 maja 2006 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑1‑9, II‑A‑1‑33, pkt 28