Language of document : ECLI:EU:F:2007:71

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 25. apríla 2007

Vec F‑59/06

Petrus Kerstens

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Úradníci – Posúdenie – Správa o služobnom postupe – Lehota na podanie sťažnosti – Omeškanie – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou P. Kerstens navrhuje zrušenie správy o jeho služobnom postupe za rok 2004, skončenú 11. júla 2005 odvolacím hodnotiteľom, ako aj rozhodnutia menovacieho orgánu zo 6. februára 2006, ktorým sa zamieta jeho sťažnosť proti správe o služobnom postupe za rok 2004

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty

(Služobný poriadok úradníkov, články 25, 43 a článok 90 ods. 2)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Dátum podania

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

1.      Na to, aby bolo rozhodnutie riadne oznámené v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku, je nielen potrebné, aby bolo oznámeného osobe, ktorej je určené, ale aj aby táto osoba bola schopná účinne sa oboznámiť s jeho obsahom. Z toho vyplýva, že v prípade, keď úradník dostane elektronicky informáciu, že bolo prijaté rozhodnutie o jeho konečnej hodnotiacej správe a že je prístupné v internom informačnom systéme inštitúcie, lehota na podanie sťažnosti a žaloby začínajú plynúť od okamihu, v ktorom dotknutá osoba sa dostane do tohto systému, otvorí elektronický spis týkajúci sa jeho správy a môže sa účinne oboznámiť s jeho obsahom.

V tejto súvislosti spoľahlivosť údajov o dátume a hodine konzultovania, ktoré vyplývajú z histórie vstupu do interného informačného systému, sa nemôže spochybniť na základe jednoduchých tvrdení, pokiaľ ide o existenciu rizika manipulácie s údajmi bez toho, aby tieto závažné obvinenia boli založené na dostatočne presných zhodujúcich sa a relevantných dôkazoch vo vzťahu k okolnostiam prejednávanej veci.

(pozri body 34 – 36)

Odkaz:

Súdny dvor, 15. júna 1976, Jänsch/Komisia, 5/76, Zb. s. 1027, bod 10

Súd prvého stupňa, 23. novembra 2005, Bravo-Villasante/Komisia, T‑507/04, Zb. VS s. I‑A‑361, II‑1609, bod 29; 19. októbra 2006, Buendía Sierra/Komisia, T‑311/04, Zb. s. II‑4137, bod 121

2.      Článok 90 ods. 2 služobného poriadku sa má vykladať v tom zmysle, že sťažnosť nie je „podaná“, keď je odoslaná na inštitúciu, ale až keď je jej doručená.

(pozri bod 39)

Odkaz:

Súdny dvor, 26. novembra 1981, Michel/Parlament, 195/80, Zb. s. 2861, body 8 a 13

Súd prvého stupňa, 25. septembra 1991, Lacroix/Komisia, T‑54/90, Zb. s. II‑749, body 28 a 29

Súd pre verejnú službu, 15. mája 2006, Schmit/Komisia, F‑3/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑9, II‑A‑1‑33, bod 28