Language of document : ECLI:EU:F:2007:71

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(andra avdelningen)

den 25 april 2007

Mål F-59/06

Petrus Kerstens

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Tjänstemän – Bedömning – Karriärutvecklingsrapport – Tidsfrist för klagomål – För sent anfört – Uppenbar avvisning ”

Saken: Talan, väckt enligt artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Petrus Kerstens yrkar ogiltigförklaring av sin karriärutvecklingsrapport för år 2004, såsom denna fastställts den 11 juli 2005 av den bedömningsansvarige vid överklaganden, och av tillsättningsmyndighetens beslut av den 6 februari 2006 om avslag på hans klagomål mot karriärutvecklingsrapporten för år 2004.

Avgörande: Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan upptas till sakprövning Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna. 25, 43 och 90.2)

2.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Dag för anförande

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90.2)

1.      För att ett beslut skall anses ha meddelats på korrekt sätt, i den mening som avses i artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, krävs inte bara att det har meddelats adressaten utan också att denne har haft möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt få kännedom om dess innehåll. Av detta följer att om en tjänsteman får ett e-mail där det står att det har fattats ett beslut som gör att hans betygsrapport är slutgiltig och att denna finns tillgänglig genom institutionens interna datasystem, börjar tidsfristen för att överklaga detta beslut den dag som den berörde använder sig av detta datasystem för att öppna den datafil som rör hans rapport och på detta sätt ta del av dess innehåll.

I detta sammanhang kan tillförlitligheten av uppgifter om datum och klockslag, såsom dessa framgår av historik rörande inloggningar genom det interna datasystemet, inte ifrågasättas genom enkla påståenden att det finns en risk att dessa uppgifter har manipulerats, om dessa allvarliga anklagelser inte stöds av tillräckligt precisa, sammanhängande och relevanta uppgifter som rör omständigheterna i det aktuella ärendet.

(se punkterna 34–36)

Hänvisning till Domstolen: 15 juni 1976, Jänsch mot kommissionen, 5/76, REG 1976, s. 1027, punkt 10 Förstainstansrätten: 23 november 2005, Bravo-Villasante mot kommissionen, T‑507/04, REGP 2005, s. I‑A‑361 och s. II‑1609, punkt 29; 19 oktober 2006, Buendía Sierra mot kommissionen, T‑311/04, REG 2005, s. II‑4137, punkt 121

2.      Artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna skall tolkas så, att ett klagomål inte ”anförs” när den sänds till institutionen, utan när den inkommer till densamma.

(se punkt 39)

Hänvisning till Domstolen: 26 november 1981, Michel mot parlamentet, 195/80, REG 1981, s. 2861, punkterna 8 och 13 Förstainstansrätten: 25 september 1991, Lacroix mot kommissionen, T‑54/90, REG 1991, s. II‑749, punkterna 28 och 29 Personaldomstolen: 15 maj 2006, Schmit mot kommissionen, F‑3/05, REGP 2006, s. I‑A‑1‑9 och s. II‑A‑1‑33, punkt 28