Language of document : ECLI:EU:F:2007:68

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 20. apríla 2007

Vec F‑13/07

L

proti

Európskej agentúre pre lieky (EMEA)

„Úradníci – Invalidita – Posudková komisia – Zamietnutie zvolania – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou L navrhuje zrušenie rozhodnutia EMEA z 31. marca 2006, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o vytvorenie posudkovej komisie, ako aj, pokiaľ je to potrebné, rozhodnutia z 25. októbra 2006 o zamietnutí jeho sťažnosti proti tomuto rozhodnutiu

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprístupná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Rozhodnutie prijaté odôvodneným uznesením – Podmienky

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 111; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

1.      Domnienka zjavnej neprípustnosti stanovenej v článku 111 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa sa neuplatňuje iba na prípady, v ktorých je nedodržanie pravidiel v oblasti prípustnosti tak zjavné a očividné, že nie je možné uviesť nijaký závažný argument na podporu prípustnosti, ale aj na prípady, v ktorých sa rozhodovacie zloženie po prečítaní spisu považuje za dostatočne oboznámené s vecou prostredníctvom písomností spisu a je úplne presvedčené o neprípustnosti žaloby, najmä z dôvodu, že táto nerešpektuje požiadavky stanovené ustálenou judikatúrou a navyše sa domnieva, že pojednávanie by nemohlo priniesť v tejto súvislosti nijaký nový prvok. V takom prípade zamietnutie žaloby odôvodneným uznesením nielen prispieva k úspornosti konania, ale tiež šetrí výdavky účastníkom konania spojené s uskutočnením pojednávania.

(pozri body 20 a 21)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu, 27. marca 2007, Manté/Rada, F‑87/06, neuverejnený v Zbierke, bod 16

2.      Od oznámenia rozhodnutia administratívy osobe, ktorá je oprávnená zastupovať úradníka, napríklad manželovi, začína plynúť trojmesačná lehota na podanie sťažnosti stanovená v článku 90 ods. 2 služobného poriadku. V tejto súvislosti je irelevantné, k akému dňu sa úradník skutočne dozvie o rozhodnutí, pretože závisí od náhodných okolností súkromnej povahy nezávislé od starostlivosti, s ktorou administratíva oznámila toto rozhodnutie a o ktorom nemôže predložiť dôkazy.

(pozri body 30 a 32)

Odkaz:

Súd prvého stupňa, 3. júna 1997, H/Komisia, T‑196/95, Zb. VS s. I‑A‑133, II‑403, body 32 až 35