Language of document : ECLI:EU:F:2007:68

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 20. aprila 2007

Zadeva F-13/07

L

proti

Evropski agenciji za zdravila (EMEA)

„Uradniki – Invalidnost – Invalidska komisija – Zavrnitev sklica – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero L predlaga razglasitev ničnosti odločbe EMEA z dne 31. marca 2006, s katero je bila zavrnjena njegova zahteva za imenovanje invalidske komisije, in po potrebi odločbe z dne 25. oktobra 2006 o zavrnitvi pritožbe zoper navedeno odločbo.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Odločitev, sprejeta z obrazloženim sklepom – Pogoji

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 111; Sklep Sveta 2004/752, člen 3(4))

2.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(2))

1.      Možnost očitne nedopustnosti iz člena 111 Poslovnika Sodišča prve stopnje se ne uporablja samo za primere, v katerih je kršitev pravil na področju dopustnosti tako jasna in očitna, da ni mogoče navesti nobenega resnega argumenta za dopustnost, ampak tudi za primere, v katerih je sestava sodišča, ki meni, da je na podlagi listin iz spisa dovolj seznanjena z zadevo, ob branju spisa v celoti prepričana o nedopustnosti tožbe, predvsem ker ta krši zahteve, določene v ustaljeni sodni praksi, in poleg tega meni, da obravnava ne bi mogla ponuditi nobenega novega elementa v zvezi s tem. V takem primeru zavrnitev tožbe z obrazloženim sklepom ne prispeva samo k ekonomičnosti postopka, ampak strankam prihrani tudi stroške, ki bi nastali zaradi obravnave.

(Glej točki 20 in 21.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 27. marec 2007, Manté proti Svetu, F‑87/06, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 16.

2.      Ko uprava o odločitvi obvesti osebo, ki ima pravico zastopati uradnika – kot je njegov zakonec – začne teči trimesečni rok za pritožbo iz člena 90(2) Kadrovskih predpisov. V zvezi s tem ni pomemben datum, ko se uradnik dejansko seznani z odločitvijo in je odvisen od negotovih okoliščin zasebne narave, neodvisnih od skrbnosti, s katero je uprava osebo obvestila o odločitvi, in ki ga uprava ne more dokazati.

(Glej točki 30 in 32.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 3. junij 1997, H proti Komisiji, T-196/95, RecFP, str. I‑A‑133 in II‑403, točke od 32 do 35.