Language of document : ECLI:EU:F:2007:33

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

1. marts 2007

Sag F-84/05

Wineke Neirinck

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Tjenestemænd – midlertidigt ansat – formaliteten – ansøgning som omhandlet i vedtægtens artikel 90, stk. 1 – princippet om beskyttelse af den berettigede forventning – angiveligt tilsagn om ansættelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Wineke Neirinck har nedlagt påstand om annullation af den stiltiende afvisning af ansøgningen om tilkendelse af erstatning og, om fornødent, af det udtrykkelige afslag på sagsøgerens klage, samt erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, hun har lidt som følge af Kommissionens tilsidesættelse af sit tilsagn om at ansætte hende i Kontoret for Undersøgelse og Disciplin.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – principper – beskyttelse af den berettigede forventning


Den omstændighed, at den ansvarlige for en tjenestegren har haft kontakt med en ansøger til stillingen som midlertidigt ansat med henblik på at undersøge muligheden for, at den pågældende kan blive ansat, og over for ansøgeren har tilkendegivet, at dette var muligt, kan ikke danne grundlag for en berettiget forventning hos vedkommende om ansættelse, når der ikke foreligger et dokument fra administrationen, der kan anses for at udgøre et egentligt ansættelsesløfte, men der derimod over for vedkommende af andre tjenestemænd med kompetence på ansættelsesområdet var rejst tvivl om, hvorvidt der fandtes en sådan mulighed.

(jf. præmis 81-85)