Language of document : ECLI:EU:F:2007:33

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

1. märts 2007

Kohtuasi F‑84/05

Wineke Neirinck

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Ajutine teenistuja – Vastuvõetavus – Taotlus personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 tähenduses – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte – Väidetav teenistusse võtmise lubadus

Ese:      Hagi, mille esitas EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel W. Neirinck ja mille ese on nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kahju hüvitamise nõue, ja tühistada, niivõrd kuivõrd see on vajalik, otsus tema kaebuse rahuldamata jätmise kohta, ning määrata hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest, mis tekitati hagejale seeläbi, et komisjon rikkus väidetavat lubadust võtta ta tööle juurdlus- ja distsiplinaarametisse.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Põhimõtted – Õiguspärase ootuse kaitse


Asjaolu, et talituse eest vastutav isik võttis ühendust ajutise teenistujaga seoses töökohale kandideerimisega, et uurida, kas on võimalik ta oma meeskonda tööle võtta ning see teenistuja avaldas soovi selles meeskonnas tööle hakata, ei tähenda, et kandidaadil on tekkinud õiguspärane ootus tema töölevõtmise osas, kui üksi administratsiooni koostatud dokument ei väljenda tegelikku töölevõtmise lubadust, vaid kui töölevõtmise osas pädevad ametnikud teavitasid huvitatud isikut vastupidi just oma kahtlustest sellise võimaluse osas.

(vt punktid 81–85)