Language of document : ECLI:EU:F:2007:33

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

1 mars 2007

Mål F-84/05

Wineke Neirinck

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Tjänstemän – Tillfälligt anställd – Upptagande till sakprövning – Begäran enligt artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Påstått löfte om anställning”

Saken: Talan som väckts enligt artiklarna 236 EG och 152 Euratom, i vilken Wineke Neirinck yrkar dels att det underförstådda beslutet att avslå hennes begäran om skadestånd, och i den mån det är nödvändigt, det underförstådda beslutet att avslå hennes klagomål skall ogiltigförklaras, dels att hon skall tillerkännas skadestånd för den materiella och ideella skada som hon lidit till följd av kommissionens åsidosättande av det påstådda löftet om att anställa henne vid direktoratet för disciplinärenden och undersökningar

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Principer – Skydd för berättigade förväntningar


Det förhållandet att den som är ansvarig för en verksamhet har kontakter med en sökande till en anställning som tillfälligt anställd i syfte att undersöka möjligheterna att införliva sökanden i dennes arbetslag och att denne gett uttryck för en önskan att införliva sökanden leder inte till att det hos den sökande uppkommer berättigade förväntningar på en anställning när den skrivelse som upprättats av administrationen inte innehåller ett verkligt löfte om anställning, utan andra tjänstemän med behörighet på personalrekryteringsområdet tvärtom har informerat den berörde om att de tvivlade på en sådan möjlighet.

(se punkterna 81–85)