Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

29 март 2007 година

Дело F-39/06

Olivier Chassagne

срещу

Комисия на Европейските общности

„Длъжностни лица — Възнаграждение — Пътни разноски за календарната година — Разпоредби, приложими към длъжностните лица, с произход от френски отвъдморски департамент — Член 8 от приложение VІІ към изменения правилник — Явно лишена от всякакво правно основание жалба“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 ЕА, с която г‑н Chassagne иска, от една страна, отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля жалбата му, подадена на 23 септември 2005 г. срещу неговото извлечение от платежните ведомости за юли 2005 г., както и по същество отмяна на посоченото извлечение от платежните ведомости, и от друга страна, поправяне на неимуществените и имуществените вреди, които той твърди, че е претърпял

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Правилник — Изменение

(Правилник за длъжностните лица; Регламент № 723/2004 на Съвета)

2.      Длъжностни лица — Средство за правна защита — Иск за възстановяване на пътните разноски на длъжностно лице за календарната година

(член 241 ЕО и член 299, параграфи 2 и 3 ЕО; член 91 от Правилника за длъжностните лица и член 8 от приложение VІІ към него)

1.      Приемането на общностен регламент за изменение на Правилника за длъжностните лица не би могло да бъде опорочено от обстоятелството, че не е публикувана консолидирана редакция на разпоредбите, уреждащи положението на длъжностните лица на институциите на Европейския съюз. Действителността на дадена правна уредба зависи всъщност от надлежното ѝ публикуване в Официален вестник на Европейския съюз — формалност, която е спазена както по отношение на първоначалния регламент, който съдържа посочения правилник, така и по отношение на изменящите го впоследствие регламенти, включително по отношение на последното изменение с Регламент № 723/2004. При всяко положение консолидираната редакция на правилника е достъпна на страницата на Комисията в Интранет, като освен това текстът на хартиен носител обикновено се връчва на всяко длъжностно лице при встъпването му в длъжност. Нещо повече, никоя правна норма не въвежда задължението за публикуване на консолидираните текстове на правилника или на изследвания относно последиците на бъдеща реформа на правилника, нито предвижда процесуални правила, съгласно които трябва да се извършва публикуване на информацията за нуждите на персонала, както и никоя разпоредба не поставя действителността на нормите на Правилника в зависимост от такова публикуване. Същият извод се налага и по отношение на твърдяната липса на информация за гражданите на Европейския съюз за консолидираната редакция на изменения правилник. Следователно законността на изменения правилник в неговата цялост не може да се постави под въпрос поради нарушение на принципите на прозрачност, демократичност и правна сигурност.

(вж. точки 22—25)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 15 март 1994 г., La Pietra/Комисия, T‑100/92, Recueil FP, стр. I‑A‑83 и II‑275, точка 45

Съд на публичната служба — 23 януари 2007 г., Chassagne/Комисия, F‑43/05, все още непубликувано в Сборника, точки 109 и 110

2.      В рамките на спор относно възстановяването на пътни разноски за календарната година на длъжностно лице на Европейските общности ищецът няма основание да повдига възражение за незаконосъобразността на регламент относно европейската публична служба, поради това че този регламент не съдържа специфични норми за териториите, посочени в член 299, параграфи 2 и 3 ЕО, тъй като въпросът за това възстановяване е извън нормативния обхват на посочените по-горе разпоредби от Договора.

(вж. точка 27)