Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

29. března 2007

Věc F-39/06

Olivier Chassagne

v.

Komise Evropských společenství

„Úředníci – Odměna – Roční cestovní výdaje – Ustanovení použitelná na úředníky, kteří pocházejí z francouzských zámořských departementů – Článek 8 přílohy VII pozměněného služebního řádu – Žaloba zjevně postrádající jakýkoliv právní základ“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se O. Chassagne domáhá jednak zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá jeho stížnost podaná dne 23. září 2005 proti jeho platovému výměru za měsíc červenec 2005, jakož i v podstatě zrušení uvedeného platového výměru, a jednak náhrady nemajetkové a finanční újmy, která mu údajně vznikla.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Služební řád – Změna

(Služební řád; nařízení Rady č. 723/2004)

2.      Úředníci – Žaloba – Žaloba týkající se otázky náhrady ročních cestovních výdajů úředníka

(Článek 241 ES a čl. 299 odst. 2 a 3 ES; služební řád, článek 91; příloha VII, článek 8)

1.      Přijetí nařízení Společenství měnícího služební řád úředníků nemůže být stiženo vadami v důsledku toho, že nebylo zveřejněno konsolidované znění ustanovení upravujících postavení úředníků orgánů Evropské unie. Platnost právní úpravy totiž závisí na jejím řádném zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, formalitě, která byla splněna jak v případě původního nařízení stanovícího uvedený služební řád, tak v případě nařízení, která jej následně změnila, včetně nařízení č. 723/2004, které jej změnilo naposledy. V každém případě je konsolidované znění služebního řádu přístupné na internetové stránce Komise, přičemž tištěné znění je krom toho obvykle předáno každému úředníkovi při jeho nástupu do služebního poměru. Navíc žádné právní pravidlo nestanoví povinnost zveřejňovat konsolidovaná znění služebního řádu či studie ohledně účinků budoucí změny služebního řádu, ani nestanoví formu zveřejnění informací určených zaměstnancům, stejně tak jako žádné ustanovení nečiní platnost pravidel služebního řádu závislou na takovém zveřejnění. Totožný závěr platí pro údajný nedostatek informací pro občany Evropské unie ohledně konsolidovaného znění změněného služebního řádu. Legalita změněného služebního řádu jako celku tedy nemůže být zpochybněna z důvodu porušení zásad transparentnosti, demokracie a právní jistoty.

(viz body 22 až 25)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 15. března 1994, La Pietra v. Komise, T‑100/92, Recueil FP, s. I‑A‑83 a II‑275, bod 45

Soud pro veřejnou službu: 23. ledna 2007, Chassagne v. Komise, F‑43/05, Sb. VS s. I-A-000 a II-000, body 109 a 110

2.      V rámci sporu týkajícího se otázky náhrady ročních cestovních výdajů úředníka Evropských společenství není žalobce legitimován k tomu, aby namítal protiprávnost nařízení týkajícího se evropské veřejné služby z důvodu, že toto nařízení neobsahuje zvláštní pravidla ve prospěch území uvedených v čl. 299 odst. 2 a 3 ES, jelikož otázka této náhrady spadá mimo rámec normativní působnosti výše uvedených ustanovení Smlouvy.

(viz bod 27)