Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

29. märts 2007

Kohtuasi F‑39/06

Olivier Chassagne

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Töötasu – Iga‑aastased sõidukulud – Prantsuse ülemeredepartemangudest pärit ametnike suhtes kohaldatavad sätted – Muudetud personalieeskirjade VII lisa artikkel 8 – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles O. Chassagne nõuab esiteks komisjoni otsuse, millega tema 2005. aasta juuli palgateatise peale 23. septembril 2005 esitatud kaebus rahuldamata jäeti, tühistamist ja sisuliselt nimetatud palgateatise tühistamist ning teiseks talle väidetavalt tekitatud mittevaralise ja varalise kahju hüvitamist.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Personalieeskirjad – Muutmine

(Personalieeskirjad; nõukogu määrus nr 723/2004)

2.      Ametnikud – Hagi – Ametniku iga‑aastaste sõidukulude hüvitamist käsitlev hagi

(EÜ artikkel 241 ja artikli 299 lõiked 2 ja 3; personalieeskirjad, artikkel 91; VII lisa artikkel 8)

1.      Personaleeskirju muutva ühenduse määruse vastuvõtmist ei saa mõjutada asjaolu, et ei ole avaldatud Euroopa Liidu institutsioonide ametnike olukorda reguleerivate sätete tervikteksti. Õigusakti kehtivus sõltub selle nõuetekohasest avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas ja seda vorminõuet on järgitud nii algse määruse osas, millega personalieeskirjad kehtestati, kui ka personalieeskirju hiljem muutvate määruste osas, sealhulgas viimasena määrus nr 723/2004. Igal juhul on personalieeskirjade terviktekst komisjoni Interneti‑leheküljel kättesaadav ning tavaliselt antakse igale ametnikule teenistusse asumisel lisaks väljatrükitud tekst. Pealegi ei ole personalieeskirjade tulevikus muutmise tagajärgede kohta õiguslikult sätestatud mingit korda, kuidas peab toimuma personalile teabe avaldamine, ega ole ette nähtud ühtegi sätet, mille kohaselt sõltuks niisugusest avaldamisest personalieeskirjade kehtivus. Samasugune järeldus kehtib väite kohta, et Euroopa Liidu kodanikud ei ole saanud muudetud personalieeskirjade tervikteksti kohta teavet. Seega ei saa muudetud personalieeskirjade õiguspärasust tervikuna läbipaistvuse, demokraatia ja õiguskindluse põhimõtete rikkumise tõttu vaidlustada.

(vt punktid 22–25)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 15. ,märts 1994, kohtuasi T‑100/92: La Pietra vs. komisjon EKL AT 1994, lk I‑A‑83 ja II‑275, punkt 45).

Avaliku Teenistuse Kohus: 23. jaanuar 2007, kohtuasi F‑43/05: Chassagne vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punktid 109 ja 110).

2.      Euroopa ühenduste ametniku iga‑aastaste sõidukulude hüvitamist käsitleva hagi korral ei ole hagejal õigus tugineda Euroopa avalikku teenistust reguleeriva määruse õigusvastasusele põhjusel, et see määrus ei sisalda erinorme EÜ artikli 299 lõigetes 2 ja 3 osutatud territooriumide suhtes, kuna kõnealuse hüvitamisega seonduv küsimus ei kuulu asutamislepingu eespool mainitud sätete reguleerimisalasse.

(vt punkt 27)