Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2007 m. kovo 29 d.

Byla F‑39/06

Olivier Chassagne

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Darbo užmokestis – Kasmetinės kelionės išlaidos – Nuostatos, taikomos pareigūnams, kilusiems iš Prancūzijos užjūrio departamento – Iš dalies pakeistų Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnis – Ieškinys, akivaizdžiai neturintis teisinio pagrindo“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo O. Chassagne prašo, pirma, panaikinti Komisijos sprendimą atmesti jo 2005 m. rugsėjo 23 d. pateiktą skundą dėl 2005 m. liepos mėn. atsiskaitymo lapelio bei panaikinti šį lapelį, ir, antra, atlyginti jo tariamai patirtą neturtinę ir finansinę žalą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Pareigūnų tarnybos nuostatai – Pakeitimai

(Pareigūnų tarnybos nuostatai; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl pareigūno kasmetinių kelionės išlaidų kompensavimas

(EB 241 straipsnis ir 299 straipsnio 2 bei 3 dalys; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis ir VII priedo 8 straipsnis)

1.      Bendrijos reglamentas, kuriuo pakeičiami Pareigūnų tarnybos nuostatai, negali būti pripažintas negaliojančiu dėl to, kad nepaskelbta konsoliduota Europos Sąjungos institucijose dirbančių pareigūnų situaciją reglamentuojančių nuostatų versija. Reglamento galiojimas iš tiesų susijęs su tuo, ar jis tinkamai paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; šio formalumo buvo laikomasi tiek priimant pirminį šiuos nuostatus patvirtinantį reglamentą, tiek vėliau jį iš dalies keičiančius reglamentus, įskaitant paskutinį Reglamentą Nr. 723/2004. Bet kuriuo atveju su konsoliduota versija galima susipažinti Komisijos interneto svetainėje, o atspausdinta versija paprastai įteikiama kiekvienam pareigūnui pradedant dirbti. Be to, jokioje teisės normoje nėra numatytos pareigos skelbti konsoliduotus Pareigūnų tarnybos nuostatų ar studijų dėl būsimos jų reformos padarinių tekstus nei personalui skirtos informacijos skelbimo tvarkos, taip pat nėra jokios nuostatos, pagal kurią Pareigūnų tarnybos nuostatų normų galiojimas priklausytų nuo tokio paskelbimo. Tokia pati išvada taikytina dėl tariamo nepakankamo Europos Sąjungos piliečių informavimo apie pakeistų nuostatų konsoliduotą versiją. Todėl pakeistų nuostatų, vertinamų bendrai, teisėtumas negali būti ginčijamas remiantis skaidrumo, demokratijos ir teisinio saugumo principų pažeidimu.

(žr. 22–25 punktus)

Nuoroda:

1994 m. kovo 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo La Pietra prieš Komisiją, T‑100/92, Rink. VT p. I‑A‑83 ir II‑275, 45 punktas.

2007 m. sausio 23 d. Tarnautojų teismo sprendimo Chassagne prieš Komisiją F‑43/05, Rink. p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 109 ir 110 punktai.

2.      Šioje byloje, kurioje keliamas klausimas dėl Europos Bendrijų pareigūno kasmetinių kelionės išlaidų kompensavimo, ieškovas negali pagrįstai tvirtinti, kad su Europos viešąja tarnyba susijęs reglamentas yra neteisėtas, remdamasis tuo, kad šiame reglamente nėra specialių nuostatų dėl EB 299 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų teritorijų, nes su šiuo kompensavimu susijęs klausimas nepatenka į minėtų Sutarties nuostatų taikymo sritį.

(žr. 27 punktą)