Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 29. marca 2007

Zadeva F-39/06

Olivier Chassagne

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Uradniki – Osebni prejemki – Letni potni stroški – Določbe, ki se uporabljajo za uradnike iz francoskih čezmorskih departmajev – Člen 8 Priloge VII k spremenjenim kadrovskim predpisom –Pravno očitno neutemeljena tožba“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero O. Chassagne po eni strani predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi njegove pritožbe, ki jo je 23. septembra 2005 vložil zoper plačilno listo za julij 2005, in v bistvu razglasitev ničnosti navedene plačilne liste, ter po drugi strani povračilo nepremoženjske in finančne škode, ki jo je domnevno utrpel.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Kadrovski predpisi – Sprememba

(Kadrovski predpisi za uradnike; Uredba Sveta št. 723/2004)

2.      Uradniki – Tožba – Tožba v zvezi z vprašanjem povračila letnih potnih stroškov uradnika

(člena 241 ES in 299(2) in (3) ES; Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91; Priloga VII, člen 8)

1.      Dejstvo, da ni bila objavljena prečiščena različica določb, ki urejajo položaj uradnikov institucij Evropske unije, ne more vplivati na veljavnost sprejetja uredbe Skupnosti o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike. Veljavnost predpisov je namreč odvisna od pravilne objave v Uradnem listu Evropske unije, saj je to formalnost, ki je bila izpolnjena v zvezi z izvirno uredbo, ki določa navedene kadrovske predpise, in v zvezi z uredbami, ki so jo pozneje spremenile, skupaj z zadnjo uredbo št. 723/2004. Vsekakor je prečiščena različica Kadrovskih predpisov na voljo na intranetni strani Komisije, natisnjena različica pa se sicer običajno izroči vsakemu uradniku ob nastopu funkcije. Poleg tega nobeno pravno pravilo ne uvaja obveznosti objave prečiščenih različic Kadrovskih predpisov ali študij o učinkih prihodnje reforme Kadrovskih predpisov in ne določa, kako je treba objaviti informacije za zaposlene, prav tako pa noben predpis ne določa, da je veljavnost pravil iz Kadrovskih predpisov odvisna od take objave. Enako je treba ugotoviti v zvezi z domnevnim neobveščanjem državljanov Evropske unije o prečiščeni različici spremenjenih kadrovskih predpisov. Zato zakonitosti spremenjenih kadrovskih predpisov, obravnavanih v celoti, ni mogoče izpodbijati zaradi kršitve načel preglednosti, demokracije in pravne varnosti.

(Glej točke od 22 do 25.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 15. marec 1994, La Pietra proti Komisiji, T-100/92, RecFP, str. I‑A‑83 in II‑275, točka 45.

Sodišče za uslužbence: 23. januar 2007, Chassagne proti Komisiji, F‑43/05, še neobjavljena v ZOdl. JU, točki 109 in 110.

2.      Tožeča stranka se v sporu v zvezi z vprašanjem povračila letnih potnih stroškov uradnika Evropskih skupnosti ni upravičena sklicevati na uredbo v zvezi z javnimi uslužbenci Evropskih skupnosti, ker ta uredba ne vsebuje posebnih pravil za ozemlja iz člena 299(2) in (3) ES, saj vprašanje tega povračila ne spada v normativni obseg zgoraj navedenih določb Pogodbe.

(Glej točko 27.)