Language of document : ECLI:EU:F:2007:32

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

1 март 2007 година

Дело F‑72/05

Mohammad Reza Fardoom и Michael Ashbrook

срещу

Комисия на Европейските общности

„Длъжностни лица — Възстановяване на разноски — Командировъчни разходи за мисия — Отказ да се подпишат заповедите за пътуване във връзка със синдикална дейност — Правен интерес — Недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Fardoom и г‑н Ashbrook искат отмяна на решенията от 4 ноември 2004 г. на началника на отдел „Социален диалог, отношения с националните администрации и хоризонтални въпроси, свързани с разширяването“ към генерална дирекция „Персонал и администрация“, с които същият отказва да подпише заповедите за пътуване с цел участие на 13 септември 2004 г. на среща, организирана от члена на Комисията, който отговаря за административните въпроси, одита и борбата с измамите

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Правен интерес

(член 60, първа алинея, членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

По отношение на длъжностното лице не е възникнал и не съществува интерес да иска отмяна на решение, с което се отказва да се подпише заповед за пътуване „без командировъчни разходи“, тоест при което не се възстановяват пътни и дневни разходи, когато този отказ не води до приспадане на дните на отсъствие на длъжностното лице от неговия платен годишен отпуск. Всъщност доколкото отмяната на обжалваното решение не се отразява по никакъв начин върху финансовото му положение, длъжностното лице не може поради вероятността администрацията в бъдеще да извърши подобно приспадане да се позовава на чисто хипотетичния си интерес, който в случая е и твърде хипотетичен.

(вж. точки 35—37)