Language of document : ECLI:EU:F:2007:32

ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Tweede kamer)

1 maart 2007

Zaak F‑72/05

Mohammad Reza Fardoom en Michael Ashbrook

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Ambtenaren – Vergoeding van kosten – Kosten van dienstreizen – Weigering om in kader van vakbondsactiviteit aangevraagde reisopdrachten te tekenen – Procesbelang – Niet-ontvankelijkheid”

Betreft: Beroep krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA, waarbij M. R. Fardoom en M. Ashbrook verzoeken om nietigverklaring van de besluiten van het hoofd van de eenheid „Sociale dialoog, betrekkingen met de nationale openbare diensten en horizontale kwesties in verband met de uitbreiding” van het directoraat-generaal „Personeelszaken en administratie” van 4 november 2004, houdende weigering tot ondertekening van hun aanvragen voor een reisopdracht om op 13 september 2004 deel te nemen aan een vergadering die werd georganiseerd door het lid van de Commissie belast met administratieve zaken, audit en fraudebestrijding.

Beslissing: Het beroep wordt verworpen. Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Procesbelang

(Ambtenarenstatuut, art. 60, eerste alinea, 90 en 91)

Een ambtenaar heeft geen reëel en actueel belang bij de nietigverklaring van een besluit waarbij ondertekening wordt geweigerd van een reisopdracht „zonder kosten”, dat wil zeggen een reisopdracht waarbij de reiskosten niet worden vergoed en geen dagvergoedingen worden toegekend, wanneer die weigering niet ertoe heeft geleid dat de afwezigheid van de ambtenaar in mindering werd gebracht op zijn vakantieverlof. Nietigverklaring van het bestreden besluit heeft namelijk geen weerslag op zijn financiële situatie, zodat hij zich niet kan beroepen op een louter – in onderhavig geval in zeer hoge mate – hypothetisch belang wegens de mogelijkheid dat de administratie in de toekomst een dergelijke afwezigheid wél in mindering zou kunnen brengen op zijn vakantieverlof.

(cf. punten 35‑37)