Language of document : ECLI:EU:F:2007:32

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

1 mars 2007

Mål F-72/05

Mohammad Reza Fardoom och Michael Ashbrook

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Tjänstemän – Ersättning för utlägg – Kostnader i samband med tjänsteresa – Vägran att underteckna reseförordnanden för tjänsteresor som utförs inom ramen för fackföreningsverksamhet – Berättigat intresse av att få saken prövad – Avvisning”

Saken: Talan väckt enligt artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Reza Fardoom och Michael Ashbrook har yrkat ogiltigförklaring av det beslut som den 4 november 2004 fattades av enhetschefen för Enheten för social dialog, förbindelser med nationella civila myndigheter och horisontella frågor med avseende på utvidgningen, inom generaldirektoratet ”Personal och administration”, att inte underteckna order om tjänsteresor avseende sökandena som hade ingetts inför deltagande i ett möte den 13 september 2004 organiserat av kommissionären med ansvar för administrativa frågor, revision och bedrägeribekämpning.

Avgörande : Talan avisas. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Berättigat intresse av att få saken prövad

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 60 första stycket, 90 och 91)

En tjänsteman har inte styrkt förekomsten av ett personligt och aktuellt intresse av att ett beslut att inte underteckna ett reseförordnande ”utan kostnader”, det vill säga som inte medför ersättning för resekostnader eller dagtraktamente, ogiltigförklaras, när detta beslut inte har lett till att tjänstemannens frånvaro avräknats från hans årliga semester. Då en ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet inte påverkar tjänstemannens finansiella situation, kan vederbörande inte göra gällande ett berättigat intresse enbart på den grunden att det finns en möjlighet, i förevarande fall minst sagt hypotetisk, att administrationen i framtiden gör en sådan avräkning.

(se punkterna 35-37)