Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

27 март 2007 година

Дело F-11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

срещу

Комисия на Европейските общности

„Правна помощ“

Предмет: Молба, с която г-н Montes Dória иска да му се предостави правна помощ на основание член 94 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, приложим mutatis mutandis за Съда на публичната служба по силата на член 3, параграф 4 от Решение 2004/752/ЕО, Евратом от 2 ноември 2004 година за създаване на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ L 333, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 5, стр. 142) до влизането в сила на Процедурния правилник на последния

Решение: Отхвърля молбата за предоставяне на правна помощ.

Резюме

Производство — Молба за безплатна правна помощ — Условия за предоставяне

(член 94, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд; член 48 от Правилника за длъжностните лица; член 3, параграф 4 от Решение 2004/752 на Съвета)

Съгласно член 94, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд молбата за безплатна правна помощ трябва да се отхвърли, ако се иска за явно недопустим(а) иск или жалба. Такъв е случаят на жалбата на длъжностно лице, чиято оставка е приета и което иска отмяна на отказа да бъде възстановен на работа, при положение че в предходен момент не е направено искане за установяване на недействителността на заявлението му за оставка съгласно процедурата по членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица. Всъщност подобно искане за възстановяване може да се разглежда като оттегляне на заявлението за оставка, което не би могло да породи никакво правно действие, когато е налице окончателна оставка, или като спонтанна кандидатура за длъжност, чието отхвърляне не представлява акт, нарушаващ интересите, тъй като кандидатурата по необходимост остава с неформален характер.

(вж. точки 3—10 и 12)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 23 февруари 2001 г., De Nicola/ЕИБ, T‑7/98, T‑208/98 и T‑109/99, Recueil FP, стр. I‑A‑49 и II‑185, точки 119, 287—307; 17 октомври 2006 г., Bonnet/Съд, T‑406/04, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑213 и II‑A‑2‑1097, точка 33