Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

27. března 2007

Věc F-11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

v.

Komise Evropských společenství

„Právní pomoc“

Předmět: Žádost o poskytnutí právní pomoci podaná A. H. M. Dóriou na základě článku 94 jednacího řádu Soudu prvního stupně, který se na základě čl. 3 odst. 4 rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 333, s. 7) použije obdobně na Soud pro veřejnou službu až do vstupu jeho jednacího řádu v platnost.

Rozhodnutí: Žádost o právní pomoc se odmítá.

Shrnutí

Řízení – Žádost o bezplatnou právní pomoc – Podmínky poskytnutí

(Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 94 odst. 3; služební řád úředníků, článek 48; rozhodnutí Rady 2004/752, čl. 3 odst. 4)

Žádost o poskytnutí bezplatné právní pomoci musí být podle čl. 94 odst. 3 jednacího řádu Soudu prvního stupně odmítnuta, je-li podána pro zjevně nepřípustnou žalobu. To je případ žaloby podané úředníkem, jehož odstoupení bylo přijato a který požaduje, aby bylo zrušeno zamítnutí jeho znovupřijetí do služby, ačkoli jeho prohlášení o odstoupení nebylo předtím předmětem žádosti směřující k určení jeho neplatnosti podle řízení uvedeného v článcích 90 a 91 služebního řádu. Taková žádost o znovupřijetí může být totiž považována buď za odvolání jeho prohlášení o odstoupení, které nemůže mít žádný právní účinek vůči konečnému odstoupení, nebo za spontánní žádost o pracovní místo, jejíž odmítnutí nepředstavuje opatření, jež se osoby nepříznivě dotýká, jelikož se jedná o žádost uchovávající si nutně neformální povahu.

(viz body 3 až 10 a 12)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 23. února 2001, De Nicola v. EIB, T‑7/98, T‑208/98 a T‑109/99, Recueil FP, s. I‑A‑49 a II‑185, body 119, 287 až 307; 17. října 2006, Bonnet v. Soudní dvůr, T‑406/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑213 a II‑A‑2‑1097, bod 33