Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

KENDELSE AFSAGT AF PERSONALERETTENS PRÆSIDENT

27. marts 2007

Sag F-11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Retshjælp«

Angående: Ansøgning indgivet af António Henriques Montes Dória om retshjælp i henhold til artikel 94 i procesreglementet ved Retten i Første Instans, som finder tilsvarende anvendelse ved Personaleretten i medfør af artikel 3, stk. 4, i Rådets afgørelse af 2. november 2004 om oprettelse af en Ret for EU-personalesager (EUT L 333, s. 7), indtil Personalerettens procesreglement træder i kraft.

Udfald: Ansøgningen om retshjælp afslås.

Sammendrag

Retspleje – ansøgning om gratis juridisk bistand – betingelser for bevilling heraf

(Rettens procesreglement, art. 94, stk. 3; tjenestemandsvedtægten, art. 48; Rådets afgørelse 2004/752, art. 3, stk. 4)

I henhold til artikel 94, stk. 3, i procesreglementet for Retten i Første Instans gives der afslag på retshjælp, hvis det synes åbenbart, at den sag, hvortil der er søgt om retshjælp, ikke kan antages til realitetsbehandling. Dette er tilfældet, for så vidt angår et søgsmål, der er anlagt af en tjenestemand, hvis afskedsbegæring er blevet imødekommet, og som har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen om ikke at genindsætte ham i tjenesten, selv om hans afskedsbegæring ikke i overensstemmelse med proceduren i vedtægtens artikel 90 og 91 forinden har været genstand for en ansøgning om, at det fastlås, at denne begæring var en nullitet. En sådan ansøgning om genansættelse kan nemlig anses enten for en tilbagetrækning af afskedsbegæringen, der ikke har nogen retlig virkning i forhold til en endelig afsked, eller som en uopfordret ansøgning til en stilling, hvor afslaget ikke udgør en akt, der indeholder et klagepunkt, idet en sådan ansøgning nødvendigvis bevarer en uformel karakter.

(jf. præmis 3-10 og 12)

Henvisning til:

Retten, 23. februar 2001, forenede sager T-7/98, T-208/98 og T-109/99, De Nicola mod EIB, Sml. Pers. I-A, s. 49, og II, s. 185, præmis 119 og 287-307; 17. oktober 2006, sag T-406/04, Bonnet mod Domstolen, Sml. Pers. I-A-2, s. 213, og II-A-2, s. 1097, præmis 33.