Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

27. märts 2007

Kohtuasi F‑11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Tasuta õigusabi

Ese:      A. H. Montes Dória taotlus tasuta õigusabi saamiseks Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 94 alusel, mida kohaldatakse 2. novembri 2004. aasta otsuse 2004/752/EÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohus (ELT L 333, lk 7), artikli 3 lõike 4 kohaselt mutatis mutandis Avaliku Teenituse Kohtu suhtes kuni viimase kodukorra jõustumiseni.

Otsus: Jätta tasuta õigusabi taotlus rahuldamata.

Kokkuvõte

Menetlus – Tasuta õigusabi taotlus – Saamise tingimused

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 94 lõige 3; personalieeskirjad, artikkel 48; nõukogu otsus 2004/752, artikli 3 lõige 4)

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 94 lõike 3 kohaselt tuleb tasuta õigusabi taotlus jätta rahuldamata, kui hagi, millega seoses seda taotletakse, on ilmselgelt vastuvõetamatu. See on nii hagi puhul, mille esitab ametnik, kelle lahkumisavaldus rahuldati ning kes taotleb teenistusse ennistamisest keeldumise otsuse tühistamist, samas kui tema lahkumisavalduse suhtes ei ole varem esitatud taotlust selle kehtetuse tuvastamiseks vastavalt personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 ettenähtud menetlusele. Sellist teenistusse ennistamise taotlust võib pidada kas lahkumisavalduse tagasivõtmiseks, millel ei ole mingeid õiguslikke tagajärgi lõpliku ametist lahkumise puhul, või siis spontaanseks kandideerimiseks ametikohale ja kuna tegemist on kandidatuuriga, mis on tingimata mitteametlik, siis selle tagasilükkamise puhul ei ole tegemist isikut kahjustava meetmega.

(vt punktid 3–10 ja 12)

Viited:

23. veebruar 2001, liidetud kohtuasjad T‑7/98, T‑208/98 ja T‑109/99: De Nicola vs. EIP (EKL AT 2001, lk I‑A‑49 ja II‑185, punktid 119, 287–307), ja 17. oktoober 2006, kohtuasi T‑406/04: Bonnet vs. Euroopa Kohus (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑213 ja II‑A‑2‑1097, punkt 33).