Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

27 päivänä maaliskuuta 2007

Asia F-11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Maksuton oikeudenkäynti

Aihe: Hakemus, jolla António Henriques Montes Dória pyytää maksutonta oikeudenkäyntiä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan nojalla, jota sovelletaan soveltuvin osin virkamiestuomioistuimeen Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2.11.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/752/EY, Euratom (EUVL L 333, s. 7) 3 artiklan 4 kohdan nojalla siihen saakka, kunnes virkamiestuomioistuimen työjärjestys tulee voimaan

Ratkaisu: Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva pyyntö hylätään.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva pyyntö – Myöntämisedellytykset

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan 3 kohta; henkilöstösääntöjen 48 artikla; neuvoston päätöksen 2004/752 3 artiklan 4 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan 3 kohdan nojalla maksuton oikeudenkäynti on evättävä, jos kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Tilanne on tällainen silloin, kun kyseessä on sellaisen virkamiehen kanne, jonka irtisanoutuminen on hyväksytty ja joka haluaa saada kumotuksi päätöksen, jolla on kieltäydytty hyväksymästä häntä takaisin palvelukseen, kun irtisanoutumista koskevasta ilmoituksesta ei ole aikaisemmin tehty vaatimusta, joka koskisi sen toteamista mitättömäksi henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklan mukaisessa menettelyssä. Tällaista uutta palvelukseen ottamista koskevaa hakemusta voidaan näet pitää joko hänen irtisanoutumisilmoituksensa peruuttamisena, jolla ei voida luoda mitään oikeudellista vaikutusta lopulliseen irtisanoutumiseen nähden, tai spontaanina hakemuksena toimeen, ja koska kyseessä on hakemus, joka on välttämättä epämuodollinen, sen hylkääminen ei ole asianomaiselle vastainen toimi.

(ks. 3–10 ja 12 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑7/98, T‑208/98 ja T‑109/99, De Nicola v. EIP, 23.2.2001 (Kok. H. 2001, s. I‑A‑49 ja II‑185, 119 sekä 287–307 kohta) ja asia T‑406/04, Bonnet v. yhteisöjen tuomioistuin, 17.10.2006 (Kok. H. 2006, s. I‑A‑2‑213 ja II‑A‑2‑1097, 33 kohta).