Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. kovo 27 d.

Byla F‑11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Teisinė pagalba“

Dalykas: A. H. Montes Dória prašymas suteikti teisinę pagalbą remiantis Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento, pagal 2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimo 2004/752/EB, Euratomas, įsteigiančio Europos Sąjungos tarnautojų teismą (OL L 333, p. 7), 3 straipsnio 4 dalį mutatis mutandis taikomo Tarnautojų teismui iki jo Procedūros reglamento įsigaliojimo, 94 straipsniu.

Sprendimas: Atmesti teisinės pagalbos prašymą.

Santrauka

Procesas – Nemokamos teisinės pagalbos prašymas – Suteikimo sąlygos

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 94 straipsnio 3 dalis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 48 straipsnis; Tarybos sprendimo 2004/752 3 straipsnio 4 dalis)

Nemokamos teisinės pagalbos prašymas, susijęs su akivaizdžiai nepriimtinu ieškiniu, atmetamas remiantis Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 94 straipsnio 3 dalimi. Taip yra ieškinio, pareikšto pareigūno, kurio atsistatydinimas buvo patenkintas ir kuris siekia panaikinti atsisakymą iš naujo priimti jį į tarnybą, nors prieš tai nebuvo kreipęsis Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose numatyta tvarka dėl pareiškimo atsistatydinti pripažinimo negaliojančiu, atveju. Prašymas iš naujo priimti į tarnybą iš esmės gali būti vertinamas kaip pareiškimo atsistatydinti atsiėmimas, kuris neturėtų jokių teisinių pasekmių galutiniam atsistatydinimui, arba kaip spontaniškai pateikta kandidatūra užimti pareigas, kurios atmetimas, turint omenyje visiškai neformalų jos pobūdį, nėra asmens nenaudai priimtas aktas.

(žr. 3–10 ir 12 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2001 m. vasario 23 d. Sprendimo De Nicola prieš EIB, T‑7/98, T‑208/98 ir T‑109/99, Rink. VT p. I‑A‑49 ir II‑185, 119 ir 287–307 punktai; 2006 m. spalio 17 d. Sprendimo Bonnet prieš Teisingumo Teismą, T‑406/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑213 ir II‑A‑2‑1097, 33 punktas.