Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 27. martā

Lieta F‑11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Juridiskā palīdzība

Priekšmets Pieteikums, ar kuru Montes Dória lūdz piešķirt juridisko palīdzību saskaņā ar Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. pantu, kurš līdz Civildienesta tiesas Reglamenta spēkā stāšanas brīdim mutatis mutandis ir piemērojams Civildienesta tiesai, pamatojoties uz 3. panta 4. punktu Padomes 2004. gada 2. novembra Lēmumā 2004/752/EK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu (OV L 333, 7. lpp.)

Nolēmums Pieteikumu par juridisko palīdzību noraidīt.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Pieteikums par bezmaksas juridiskās palīdzības piešķiršanu – Piešķiršanas nosacījumi

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. panta 3. punkts; Civildienesta noteikumu 48. pants; Padomes Lēmuma 2004/752 3. panta 4. punkts)

Saskaņā ar Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. panta 3. punktu bezmaksas juridisko palīdzību atsaka, ja prasība, attiecībā uz kuru to lūdz, ir acīmredzami nepieņemama. Tā tas ir tādas prasības gadījumā, kuru cēlis ierēdnis, kura atlūgums ir ticis apstiprināts un kurš vēlas panākt atteikuma atjaunot viņu darbā atcelšanu, lai gan viņa paziņojums par atlūgumu iepriekš nebija prasības ar lūgumu atzīt šī paziņojuma spēkā neesamību priekšmets Civildienesta noteikumu 90. un 91. panta izpratnē. Šādu lūgumu par atjaunošanu darbā var uzskatīt vai nu par ierēdņa iesniegtā atlūguma atsaukumu, kam var nebūt nekādu juridisku seku attiecībā pret galīgo atkāpšanos no amata, vai arī par brīvprātīgu kandidēšanu uz amatu, un šajā gadījumā šīs kandidatūras noraidīšana – tā kā šai kandidēšanai ir vienīgi neformāls raksturs – nav uzskatāma par nelabvēlīgu aktu.

(skat. 3.–10. un 12. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 23. februāris, T‑7/98, T‑208/98 un T‑109/99 De Nicola/EIB, Recueil FP, I‑A‑49. un II‑185. lpp., 119. un 287.–307. punkts; 2006. gada 17. oktobris, T‑406/04 Bonnet/Tiesa, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑213. un II‑A‑2‑1097. lpp., 33. punkts.