Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 27 marca 2007 r.

Sprawa F-11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Pomoc w zakresie kosztów postępowania

Przedmiot: Wniosek, w którym A. Montes Dória wnosi o przyznanie mu pomocy w zakresie kosztów postępowania na podstawie art. 94 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, który zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. L 333, s. 7) znajduje zastosowanie odpowiednio do Sądu do spraw Służby Publicznej do czasu wejścia w życie regulaminu tego Sądu.

Orzeczenie: Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania zostaje oddalony.

Streszczenie

Postępowanie – Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania – Przesłanki przyznania

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 94 § 3; regulamin pracowniczy urzędników, art. 48; decyzja Rady 2004/752, art. 3 ust. 4)

Na podstawie art. 94 § 3 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji należy odrzucić wniosek o pomoc w zakresie kosztów postępowania, jeśli czynności, dla których wnosi się o jej przyznanie, są oczywiście bezzasadne. Dotyczy to skargi urzędnika, którego rezygnację przyjęto i który domaga się stwierdzenia nieważności odmowy przywrócenia go do służby, chociaż w stosunku do oświadczenia o rezygnacji nie został wcześniej złożony wniosek o stwierdzenie jego nieważności zgodnie z procedurą z art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego. Taki wniosek o przywrócenie można bowiem uznać albo za wycofanie oświadczenia o rezygnacji, które wobec tego nie może wywołać żadnego skutku prawnego w odniesieniu do ostatecznej rezygnacji, albo też za kandydaturę spontaniczną w sprawie zatrudnienia, której odrzucenie, jako że chodzi o kandydaturę, która zachowuje charakter nieformalny, nie stanowi aktu, z którym wiążą się niekorzystne skutki.

(zob. pkt 3–10, 12)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑7/98, T‑208/98 i T‑109/99 De Nicola przeciwko EBI, 23 lutego 2001 r., RecFP s. I‑A‑49, II‑185, pkt 119, 287–307; sprawa T‑406/04 Bonnet przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 17 października 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑213, II‑A‑2‑1097, pkt 33