Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 27. marca 2007

Vec F‑11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Právna pomoc“

Predmet: Žiadosť, ktorú podal A. H. Montes Dória, o poskytnutie právnej pomoci podľa článku 94 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa uplatniteľného mutatis mutandis na Súd pre verejnú službu, podľa článku 3 ods. 4 rozhodnutia Rady 2004/752/ES, Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa zriaďuje Súd pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. EÚ L 333, s. 7) až do nadobudnutia účinnosti jeho rokovacieho poriadku

Rozhodnutie: Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci sa zamieta.

Abstrakt

Konanie – Žiadosť o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci – Podmienky poskytnutia

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 94 ods. 3 Služobný poriadok úradníkov, článok 48; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4)

Žiadosť o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci sa musí podľa článku 94 ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa zamietnuť pri zjavne neprípustnej žalobe. To je prípad úradníka, ktorého odstúpenie z funkcie bolo prijaté a ktorý chce dosiahnuť zrušenie odmietnutia jeho znovuprijatia do služby, aj keď jeho vyhlásenie o odstúpení nebolo predtým predmetom návrhu na určenie jeho neplatnosti podľa konania upraveného v článkoch 90 a 91 služobného poriadku. Taká žiadosť o znovuprijatie sa totiž môže považovať za odvolanie jeho vyhlásenia o odstúpení, ktoré nemôže mať nijaký právny účinok voči konečnému odstúpeniu, alebo za spontánne uchádzanie sa o pracovné miesto, ktorého zamietnutie nepredstavuje akt spôsobujúci ujmu, pokiaľ ide o predloženie kandidatúry nutne neformálneho charakteru.

(pozri body 3 – 10, 12)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 23. februára 2001, De Nicola/EIB, T‑7/98, T‑208/98 a T‑109/99, Zb. VS s. I‑A‑49, II‑185, body 119, 287 až 307; 17. októbra 2006, Bonnet/Súdny dvor, T‑406/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑213, II‑A‑2‑1097, bod 33