Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

Beslut meddelat av

personaldomstolens ordförande

den 27 mars 2007

Mål F-11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Rättshjälp”

Saken: Montes Dórias ansökan om rättshjälp i enlighet med artikel 94 i förstainstansrättens rättegångsregler, vilka i tillämpliga delar gäller personaldomstolen enligt artikel 3.4 i rådets beslut 2004/752/EG, Euroatom av den 2 november 2004 om upprättande av Europeiska unionens personaldomstol (EUT L 333, s. 7) till dess att personaldomstolens rättegångsregler räder i kraft.

Avgörande: Ansökan om rättshjälp avslås.

Sammanfattning

Förfarande – Ansökan om rättshjälp – Villkor för beviljande

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 94.3; tjänsteföreskrifterna, artikel 48; rådets förordning nr 2004/752, artikel 3.4)

En ansökan om rättshjälp skall avslås i enlighet med artikel 94.3 i förstainstansrättens rättegångsregler om det är uppenbart att den talan som rättshjälpsansökan avser inte kan upptas till sakprövning. Detta gäller när en talan förs av en tjänsteman som har sagt upp sig och tjänstemannen yrkar att ett avslag på ansökan om att han skall få återinträda i tjänst skall ogiltigförklaras trots att hans avskedsansökan inte tidigare har varit föremål för en ansökan om ogiltigförklaring enligt förfarandet i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna. En ansökan om att få återinträda i tjänst kan nämligen anses utgöra ett återkallande av avskedsansökan, vilket inte har några rättsverkningar när en slutgiltig uppsägning föreligger. Den kan även anses utgöra en spontan ansökan om tjänst. Eftersom en sådan ansökan med nödvändighet är informell, utgör ett avslag på en sådan ansökan inte en rättsakt som går någon emot.

(se punkterna 3–10 och 12)

Hänvisning till

Förstainstansrätten den 23 februari 2001 i de förenade målen T‑7/98, T‑208/98 och T‑109/99, De Nicola mot revisionsrätten, REGP 2001, s. I‑A‑49 och II‑185, punkterna 119 och 287–307; den 17 oktober 2006 i mål T‑406/04, Bonnet mot domstolen, REGP 2006, s. I‑A‑2‑213 och II‑A‑2‑1097, punkt 33