Language of document : ECLI:EU:F:2007:34

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 13 marca 2007 r.

Sprawa F-1/07 R

Olivier Chassagne

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Wniosek o zawieszenie wykonania – Pilny charakter – Brak

Przedmiot: Skarga, wniesiona na podstawie art. 242 WE, 243 WE, art. 157 EWEA i 158 EWEA, w której O. Chassagne żąda zawieszenia wykonania decyzji Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. ustalającej listę urzędników awansowanych do grupy A*11 w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r., opublikowanej w tym samym dniu w Informacjach administracyjnych nr 55-2006.

Orzeczenie:  Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki przyznania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda

(art. 242 WE; regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 104 § 2)