Language of document : ECLI:EU:F:2007:24

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2007. gada 13. februārī

Lieta F‑62/06

Daniela Guarneri

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Apgādājamā bērna pabalsts – Valsts pabalstiem piemērojamais noteikums par pārklāšanās novēršanu

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Guarneri lūdz atcelt, pirmkārt, Komisijas 2005. gada 5. augusta lēmumu, ar kuru atbilstoši Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktam no apgādājamā bērna pabalsta summas tika atskaitīta Beļģijā piešķirto bāreņa pabalstu summa, un, otrkārt, iecēlējinstitūcijas 2006. gada 14. februāra lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītājas sūdzība par 2005. gada 5. augusta lēmumu

Nolēmums Atcelt Komisijas 2005. gada 5. augusta lēmumu tiktāl, ciktāl ar to no apgādājamā bērna pabalsta summas, ko izmaksā prasītājai, tika atskaitīta Beļģijā prasītājai piešķirtā bāreņa pabalsta summa. Pārējos prasījumus noraidīt. Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus. Padome, kas ir iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Apgādājamā bērna pabalsts

(Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punkts)

Tikai pabalsti, kuri ir salīdzināmi un kuriem ir vienāds mērķis, ir līdzīgi pabalsti Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktā paredzētā pabalstu pārklāšanās novēršanas principa izpratnē. Noteicošs kritērijs, nosakot pabalsta līdzību, ir attiecīgo pabalstu mērķis.

Beļģijā piešķirtajam bāreņa pabalstam nav tāda paša mērķa kā Civildienesta noteikumu 67. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajam apgādājamā bērna pabalstam. Beļģijas pabalsta mērķis ir kompensēt nevis parastas izmaksas saistībā ar bērnu kopšanu un izglītību, bet gan īpašas izmaksas, kas rodas vienam no vecākiem saistībā ar to, ka ir nomiris otrs no vecākiem, kurš dzīves laikā bija piedalījies šajā kopšanā un izglītībā. Tātad minētais pabalsts ir paredzēts īpašām bērnu bāreņu vajadzībām un ir finansiāla palīdzība personai, kurai nākas vienai pašai segt ģimenes izdevumus. Pamats tā piešķiršanai nav faktiska bērna kopšana, bet cits apstāklis, kas ir saistīts ar noteikta riska iestāšanos, proti, viena no bērna vecākiem nāvi.

(skat. 34., 42., 45. un 46. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1977. gada 13. oktobris, 106/76 Deboeck/Komisija, Recueil, 1623. lpp., 16. punkts; 1977. gada 13. oktobris, 14/77 Emer/Komisija, Recueil, 1683. lpp., 15. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 11. jūnijs, T‑147/95 Pavan/Parlaments, Recueil FP, I‑A‑291. un II‑861. lpp., 41. punkts; 2006. gada 25. janvāris, T‑33/04 Weißenfels/Parlaments, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑1. un II‑A‑2‑1. lpp., 47. punkts.