Language of document : ECLI:EU:F:2007:24

PERSONALDOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 13 februari 2007

Mål F-62/06

Daniela Guarneri

mot

Europeiska gemenskapernas kommission m.fl.

”Tjänstemän – Lön – Familjebidrag – Barntillägg – Antikumuleringsregel för nationella bidrag”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Daniela Guarneri yrkat ogiltigförklaring dels av kommissionens beslut av den 5 augusti 2005 att med tillämpning av antikumuleringsregeln i artikel 67.2 i tjänsteföreskrifterna göra avdrag för den belgiska barnpensionen vid utbetalning av familjebidrag till sökanden, dels av tillsättningsmyndighetens beslut av den 14 februari 2006 om avslag på sökandens klagomål gentemot beslutet av den 5 augusti 2005.

Avgörande: Kommissionens beslut av den 5 augusti 2005 ogiltigförklaras i den del avdrag gjorts för belgisk barnpension vid utbetalning av barntillägg till sökanden. Talan ogillas i övrigt. Kommissionen förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Rådet skall stå för sina egna kostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Lön – Familjetillägg – Barntillägg

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 67.2)

Endast bidrag som är jämförbara och har samma syfte kan anses vara likartade tillägg, i den mening som avses i antikumuleringsregeln i artikel 67.2 i tjänsteföreskrifterna angående familjetillägg. Det avgörande kriteriet vad avser huruvida tillägg är likartade är huruvida bidragen i fråga har samma syfte.

Den belgiska barnpensionen har inte samma syfte som barntillägget som föreskrivs i artikel 67.1 b i tjänsteföreskrifterna. Det belgiska bidraget syftar nämligen inte till att ge ersättning för normala kostnader för barnets behov, utan för särskilda utgifter som den efterlevande föräldern får till följd av att denne måste ta hand om barnet ensam. Detta bidrag avser alltså behov som endast gäller för barn som förlorat en förälder och utgör ett ekonomsikt bistånd till en person som ensam måste axla föräldraansvaret. Bidraget utges inte för barnets underhåll rent allmänt, utan på grund av en särskild omständighet som rör ett försäkringsfall, närmare bestämt att en barnets föräldrar avlider.

(se punkterna 34, 42, 45 och 46)

Hänvisning till

Domstolen: 13 oktober 1977, Deboeck mot kommissionen, 106/76, REG 1977, s. 1623, punkt 16, 13 oktober 1977, Emer mot kommissionen, 14/77, REG 1977, s. 1683, punkt 15

Förstainstansrätten: 11 juni 1996, Pavan mot parlamentet, T‑147/95, REGP 1996, s. I‑A‑291 och s. II‑861, punkt 41, 15 januari 2006, Weißenfels mot parlamentet, T‑33/04, REGP 2006, s. I‑A-0000 och s. II‑0000, punkt 47