Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(toinen jaosto)

15 päivänä helmikuuta 2007

Asiat F-142/06 ja F-142/06 AJ

Francesco Bligny

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Osallistumisedellytykset – Kirjallisen kokeen korjaamisen epääminen – Epätäydellinen hakemusasiakirja – Todistus kansalaisuudesta – Maksuton oikeudenkäynti

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Francesco Bligny vaatii muun muassa 23.11. ja 7.12.2006 tehtyjen kilpailun EPSO/AD/26/05 valintalautakunnan päätösten kumoamista siltä osin kuin niissä on kieltäydytty korjaamasta hänen kirjallista koettaan sillä perusteella, että hän ei ollut liittänyt hakemusasiakirjaansa mitään todistetta kansalaisuudestaan. Lisäksi Bligny on esittänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen, jota sovelletaan soveltuvin osin Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2.11.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/752/EY, Euratom (EUVL L 333, s. 7) 3 artiklan 4 kohdan nojalla virkamiestuomioistuimeen siihen saakka, kunnes sen työjärjestys tulee voimaan, 94 artiklan nojalla maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan vaatimuksen asioiden F‑142/06 ja F‑142/06 R osalta

Ratkaisu: Kanne hylätään selvästi perusteettomana. Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva vaatimus hylätään. Jokainen asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kilpailu – Osallistumisedellytykset – Edellytysten vahvistaminen kilpailua koskevassa ilmoituksessa

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III olevat 2 ja 5 artikla)

Kilpailuilmoituksen teksti sitoo kilpailun valintalautakuntaa. Näin ollen sen päätöstä, jolla hakija on hylätty, koska hän ei ole toimittanut määräajassa todistusta kansalaisuudestaan, vaikka kilpailuilmoituksessa on esitetty selvin sanamuodoin, että sen liittäminen hakemusasiakirjaan oli välttämätöntä mitättömäksi toteamisen uhalla, koskeva kumoamisvaatimus on selvästi perusteeton. Tätä päätelmää ei voida kyseenalaistaa mihinkään säädökseen perustumattomalla väitteellä, jonka mukaan hallinnon olisi pitänyt toimittaa hakijoille kaikki tarvittavat tiedot heidän sähköisessä hakemusasiakirjavihkossaan, jolloin heidän ei olisi tarvinnut tutustua kilpailuilmoitukseen, sillä kyseinen kilpailuilmoitus sitoo hakijoita samalla tavoin kuin valintalautakuntaa.

(ks. 26–31 ja 33 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T-95/00 ja T-96/00, Zaur-Gora ja Dubigh v. komissio, 3.4.2001 (Kok. H. 2001, s. I‑A‑79 ja II‑379, 47 kohta); asia T-139/00, Bal v. komissio, 13.3.2002 (Kok. H. 2002, s. I‑A‑33 ja II‑139, 35 kohta).

Virkamiestuomioistuin: asia F-12/05, Tas v. komissio, 11.7.2006 (Kok. H. 2006, s. I‑A‑1‑79 ja II‑A‑1‑285, 43 kohta).