Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2007 m. vasario 15 d.

Bylos F‑142/06 ir F‑142/06 AJ

Francesco Bligny

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Atviras konkursas – Dalyvavimo konkurse sąlygos – Atsisakymas tikrinti egzaminą raštu – Neišsami kandidato paraiška – Pilietybės įrodymas – Teisinė pagalba“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo F. Bligny visų pirma prašo panaikinti EPSO/AD/26/05 konkurso komisijos 2006 m. lapkričio 23 d. ir gruodžio 7 d. sprendimus, kuriais atsisakyta tikrinti jo egzaminą raštu dėl to, kad jis prie savo paraiškos nebuvo pridėjęs jokio pilietybę patvirtinančio dokumento. F. Bligny taip pat prašo bylose F‑142/06 ir F‑142/06 R suteikti teisinę pagalbą, remdamasis Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento, pagal 2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimo 2004/752/EB, Euratomas, įsteigiančio Europos Sąjungos tarnautojų teismą (OL L 333, p. 7), 3 straipsnio 4 dalį mutatis mutandis taikomo Tarnautojų teismui iki jo Procedūros reglamento įsigaliojimo, 94 straipsniu.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Atmesti teisinės pagalbos prašymą. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Konkursas – Dalyvavimo konkurse sąlygos – Nustatymas pranešime apie konkursą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 2 ir 5 straipsniai)

Konkurso komisija yra saistoma pranešimo apie konkursą teksto. Todėl akivaizdžiai neturi pagrindo ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti konkurso komisijos sprendimą pašalinti kandidatą, kuris per nustatytą terminą nepateikė pilietybę patvirtinančio dokumento, nepaisant aiškių pranešimo apie konkursą sąlygų, kuriose nurodoma privalomai jį pridėti prie kandidato paraiškos, kad ši būtų priimtina. Kadangi kandidatai, lygiai kaip ir komisija, yra susaistyti pranešimo apie konkursą, minėta išvada negali būti ginčijama teisiškai nepagrįstu argumentu, jog administracija turėjo visą informaciją kandidatams pateikti jų elektroninėse bylose taip, kad jiems nebūtų reikėję skaityti pranešimo apie konkursą.

(žr. 26–31 ir 33 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2001 m. balandžio 3 d. Sprendimo Zaur-Gora ir Dubigh prieš Komisiją, T‑95/00 ir T‑96/00, Rink. VT p. I‑A‑79 ir II‑379, 47 punktas; 2002 m. kovo 13 d. Sprendimo Bal prieš Komisiją, T‑139/00, Rink. VT p. I‑A‑33 ir II‑139, 35 punktas.

2006 m. liepos 11 d. Tarnautojų teismo sprendimo Tas prieš Komisiją, F‑12/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑79 ir II‑A‑1‑285, 43 punktas.