Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 15. februarja 2007

Zadevi F-142/06 in F-142/06 AJ

Francesco Bligny

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Uradniki – Splošni natečaj – Pogoji za pripustitev – Nepripustitev k ocenjevanju pisnega dela preizkusa – Nepopolna prijava – Dokaz o državljanstvu – Pravna pomoč“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero F. Bligny predlaga zlasti razglasitev ničnosti odločb natečajne komisije pri natečaju EPSO/AD/26/05 z dne 23. novembra in 7. decembra 2006, s katerima je ta zavrnila ocenjevanje njegovega pisnega preizkusa, ker k njegovi prijavi ni bil priložen noben dokaz o državljanstvu. F. Bligny je poleg tega na podlagi člena 94 Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se smiselno uporablja za Sodišče za uslužbence na podlagi člena 3(4) Sklepa Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL L 333, str. 7) do začetka veljavnosti poslovnika tega sodišča, vložil vlogo za pravno pomoč za zadevi F-142/06 in F-142/06 R.

Odločitev: Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena. Vloga za pravno pomoč se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Splošni natečaj – Pogoji za pripustitev – Določitev z obvestilom o natečaju

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga III, člena 2 in 5)

Natečajno komisijo zavezuje besedilo obvestila o natečaju. Zato je očitno neutemeljen predlog za razglasitev ničnosti njene odločbe, s katero je izključila kandidata, ki v zahtevanem roku ni predložil nobenega dokumenta kot dokaz o državljanstvu kljub jasnim določbam obvestila o natečaju, da ga je treba priložiti k prijavi, ki je v nasprotnem primeru nična. Te ugotovitve ni mogoče ovreči s trditvijo, ki ne temelji na nobenem pravnem aktu, da bi uprava morala kandidatom poslati vse potrebne informacije prek njihove elektronske prijavne dokumentacije in jim zato ni bilo treba preveriti obvestila o natečaju, saj kandidate, tako kot natečajno komisijo, zavezuje navedeno obvestilo o natečaju.

(Glej točke od 26 do 31 in 33.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 3. april 2001, Zaur‑Gora in Dubigh proti Komisiji, združeni zadevi T‑95/00 in T‑96/00, RecFP, str. I‑A‑79 in II‑379, točka 47; 13. marec 2002, Bal proti Komisiji, T‑139/00, RecFP, str. I‑A‑33 in II‑139, točka 35;

Sodišče za uslužbence: 11. julij 2006, Tas proti Komisiji, F‑12/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑79 in II‑A‑1‑285, točka 43.