Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

BESLUT MEDDELAT AV PERSONALDOMSTOLEN (andra avdelningen)

den 15 februari 2007

Målen F-142/06 och F-142/06 AJ

Francesco Bligny

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Tjänstemän – Allmänt uttagningsprov – Villkor för tillträde – Beslut att inte rätta det skriftliga provet – Ofullständig ansökan – Bevis om medborgarskap – Rättshjälp”

Saken: Talan väckt enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Francesco Bligny bland annat har yrkat ogiltigförklaring av de beslut som uttagningskommittén i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/26/05 fattade den 23 november och den 7 december 2006. Enligt besluten skall sökandens skriftliga prov inte rättas, eftersom sökanden inte hade bifogat sin ansökan någon handling till styrkande av sitt medborgarskap. Francesco Bligny har dessutom lämnat in en ansökan om rättshjälp avseende målen F‑142/06 och F‑142/06 R med stöd av artikel 94 i förstainstansrättens rättegångsregler vilka, enligt artikel 3.4 i rådets beslut 2004/752/EG, Euratom av den 2 november 2004 om upprättande av Europeiska unionens personaldomstol (EUT L 333, s. 7), i tillämpliga delar gäller personaldomstolen till dess att personaldomstolens rättegångsregler träder i kraft.

Avgörande: Talan ogillas som uppenbart ogrundad. Ansökan om rättshjälp avslås. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Uttagningsprov – Villkor för tillträde – Fastställda genom meddelandet om uttagningsprov

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artiklarna 2 och 5)

Uttagningskommittén i ett uttagningsprov är bunden av lydelsen av meddelandet om uttagningsprovet. Yrkandet om ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut att utesluta en sökande som inte inom den föreskrivna fristen har tillhandahållit en handling till styrkande av sökandens medborgarskap, trots att det i meddelandet om uttagningsprovet klart och tydligt angavs att en sådan handling var nödvändig om inte ansökan skulle förklaras ogiltig, är därför uppenbart ogrundat. Denna slutsats påverkas inte av argumentet, vilket inte grundar sig på någon rättsakt, att administrationen var skyldig att tillhandahålla sökandena all nödvändig information genom de elektroniska ansökningshandlingarna, och att sökandena inte skulle vara tvungna att konsultera meddelandet om uttagningsprov. Sökandena är nämligen, i samma utsträckning som uttagningskommittén, bundna av meddelandet om uttagningsprov.

(se punkterna 26–31 och 33)

Hänvisning till

förstainstansrätten den 3 april 2001, förenade målen T‑95/00 och T‑96/00, Zaur‑Gora och Dubigh mot kommissionen, REGP s. I‑A‑79 och II‑379, punkt 47; den 13 mars 2002, Bal mot kommissionen, T‑139/00, REGP s. I‑A‑33 och II‑139, punkt 35,

personaldomstolen den 11 juli 2006, F‑12/05, Tas mot kommissionen,
REGP s. I‑A‑1‑79 och II‑A‑1‑285, punkt 43