Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

14. února 2007

Věc F-1/06

Juan Miguel Fernández Ortiz

v.

Komise Evropských společenství

„Úředníci – Přijímání – Zkušební doba – Propuštění po skončení zkušební doby“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se Juan Miguel Fernández Ortiz domáhá zrušení rozhodnutí, kterým Komise Evropských společenství rozhodla o jeho propuštění po skončení jeho zkušební doby.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Přijímání – Zkušební doba

(Služební řád úředníků, čl. 34 odst. 3 a 4)

2.      Úředníci – Přijímání – Zkušební doba

(Služební řád úředníků, čl. 34 odst. 3 a 4)

3.      Úředníci – Přijímání – Zkušební doba

(Služební řád úředníků, čl. 34 odst. 3)

4.      Úředníci – Přijímání – Zkušební doba

(Služební řád úředníků, čl. 34 odst. 3 a 5)

1.      Článek 34 odst. 3 služebního řádu, který orgánu oprávněnému ke jmenování poskytuje možnost propustit úředníka ve zkušební době pro profesní nezpůsobilost, a lhůty, které stanoví, nelze vykládat v tom smyslu, že uvedený orgán musí v každém případě rozhodnout před skončením zkušební doby a že může legálně propustit úředníka ve zkušební době pouze před uplynutím této lhůty.

Neexistence povinnosti orgánu oprávněného ke jmenování jednat v pevné lhůtě nicméně nemůže být oddělována od povinnosti rozhodnout v přiměřené lhůtě, jelikož má povinnost uvést situaci každého úředníka do souladu s ustanoveními služebního řádu.

Lhůta, kterou je třeba vzít v úvahu pro posouzení, zda bylo rozhodnuto v přiměřené lhůtě, začíná běžet od okamžiku, kdy je hodnocení na závěr zkušební doby vyhotoveno a předáno dotčené osobě. Tímto způsobem a počínaje tímto datem je úředník ve zkušební době informován o zahájení řízení o jeho propuštění.

(viz body 41, 44 a 45)

Odkazy:

Soudní dvůr: 1. června 1978, D’Auria v. Komise, 99/77, Recueil, s. 1267, body 18 a 19; 12. července 1973, Di Pillo v. Komise, 10/72 a 47/72, Recueil, s. 763, bod 9; 26. února 1976, Van de Roy v. Komise, 92/75, Recueil, s. 343, bod 12

2.      Z žádného ustanovení služebního řádu nevyplývá, že úředník ve zkušební době, jemuž bylo vystaveno nepříznivé hodnocení zkušební doby, může být jmenován implicitně na základě pouhého uplynutí jeho zkušební doby. Samotná existence zkušební doby, možnosti tuto zkušební dobu prodloužit, a řízení o propuštění stanoveného v čl. 34 odst. 3 služebního řádu totiž potvrzují, že úředník ve zkušební době nemá bezpodmínečný nárok na jmenování na závěr své zkušební doby, nýbrž že má pouze možnost být jmenován, jelikož jmenování vyžaduje, aby úředník ve zkušební době prokázal dostatečné profesní schopnosti.

(viz body 53 a 55)

Odkazy:

Soudní dvůr: Di Pillo v. Komise, uvedený výše, bod 9

3.      Nedodržení lhůt stanovených v čl. 34 odst. 3 služebního řádu v rámci vyhotovení hodnocení zkušební doby představuje pochybení, které, jakkoliv je politováníhodné, není takové povahy, aby zpochybnilo platnost těchto hodnocení, jelikož dotčená osoba měla možnost předložit své připomínky v dostatečné lhůtě, a tím by orgánu oprávněnému ke jmenování bylo umožněno předložit posouzení, ke kterému je povinen.

Rovněž zpoždění při oznámení rozhodnutí prodloužit zkušební dobu nemá dopad na legalitu tohoto rozhodnutí, jelikož dotčená osoba byla řádně a včas informována administrativou o skutečnosti, že její zkušební doba bude prodloužena, a tudíž nebyla ponechána v nejistotě či dokonce v „právním vakuu“.

(viz body 59 až 62)

Odkazy:

Soudní dvůr: 25. března 1982, Munk v. Komise, 98/81, Recueil, s. 1155, body 8 a 9

Soud prvního stupně: 5. března 1997, Rozand–Lambiotte v. Komise, T‑96/95, Recueil FP, s. I‑A‑35 a II‑97, bod 72

4.      Možnost, kterou má orgán oprávněný ke jmenování podle článku 34 služebního řádu, propustit úředníka ve zkušební době a odmítnutí udělit mu status úředníka neporušuje žádnou obecnou právní zásadu použitelnou na veřejnou službu Společenství.

Propuštění nemůže být považováno za porušení zásady řádné správy nebo jiné obecné zásady, ani za porušení základních práv dotčené osoby, jelikož úředník ve zkušební době je ponechán ve službě až do rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, v průběhu tohoto období dostává svůj plat, o jeho postavení je rozhodováno v přiměřené lhůtě a navíc má nárok na vyrovnání stanovené v čl. 34 odst. 5 služebního řádu.

(viz body 69 a 70)