Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

14. veebruar 2007

Kohtuasi F‑1/06

Juan Miguel Fernández Ortiz

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Töölevõtmine – Katseaeg – Teenistusest vabastamine pärast katseaja lõppu

Ese:      Hagi, mille esitas EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel J. M. Fernández Ortiz ja mille ese on nõue tühistada komisjoni otsus, millega ta vabastati teenistusest pärast tema katseaja lõppu.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Töölevõtmine – Katseaeg

(Personalieeskirjad, artikli 34 lõiked 3 ja 4)

2.      Ametnikud – Töölevõtmine – Katseaeg

(Personalieeskirjad, artikli 34 lõiked 3 ja 4)

3.      Ametnikud – Töölevõtmine – Katseaeg

(Personalieeskirjad, artikli 34 lõige 3)

4.      Ametnikud – Töölevõtmine – Katseaeg

(Personalieeskirjad, artikli 34 lõiked 3 ja 5)

1.      Personalieeskirjade artikli 34 lõiget 3, mis annab ametisse nimetavale asutusele õiguse vabastada ebapädevuse tõttu teenistustest katseajal olev teenistuja, ning selles ette nähtud tähtaegu ei saa tõlgendada nii, et nimetatud asutus peab otsuse tegema enne katseaja lõppu ning et ta ei või katseajal olevat teenistujat teenistusest vabastada enne selle katseaja lõppemist.

Kohustuse puudumine tegutseda kohustusliku tähtaja jooksul ei tähenda siiski aga seda, et ametisse nimetav asutus oleks vabastatud otsuse tegemisest mõistliku tähtaja jooksul, kuna tal on kohustus panna kõik ametnikud personalieeskirjade mõttes nõuetekohasesse olukorda.

Tähtaeg selle hindamiseks, kas otsus on tehtud mõistliku tähtaja jooksul, hakkab kulgema sellest hetkest, mil koostati katseaja aruanne ja teavitati sellest huvitatud isikut. Vastavalt sellele üksikasjalikule eeskirjale ja alates sellest kuupäevast on katseajal olevat teenistujat teavitatud tema vastu alustatud teenistusest vabastamise menetlusest.

(vt punktid 41, 44 ja 45)

Viited:

1. juuni 1978, kohtuasi 99/77: D’Auria vs. komisjon (EKL 1978, lk 1267, punktid 18 ja 19); 12. juuli 1973, liidetud kohtuasjad 10/72 ja 47/72: Di Pillo vs. komisjon (EKL 1973, lk 763, punkt 9), ja 26. veebruar 1976, kohtuasi 92/75: Van de Roy vs. komisjon (EKL 1976, lk 343, punkt 12).

2.      Ühestki personalieeskirjade sättest ei nähtu, et katseajal olev teenistuja, kelle kohta on koostatud negatiivne katseaja aruanne, võiks alaliselt ametisse nimetada kaudselt pelgalt katseaja lõppemise tõttu. Juba katseaja olemasolu, katseaja pikendamise võimalus ning personalieeskirjade artikli 34 lõikes 3 ette nähtud teenistusest vabastamise menetlus annavad tunnistust sellest, et katseajal oleval teenistujal ei ole tingimusteta õigust alaliselt ametisse nimetamisele pärast katseaja lõppu, vaid ainult võimalus selleks, kuna alaliselt ametisse nimetamine eeldab katseajal olevalt ametnikult piisavate ametialaste omaduste tõendamist.

(vt punktid 53 ja 55)

Viited:

Eespool viidatud kohtuotsus Di Pillo vs. komisjon, punkt 9.

3.      Personalieeskirjade artikli 34 lõikes 3 kehtestatud tähtaegade rikkumine seoses katseaja aruande koostamisega kujutab endast eeskirjade eiramist, mis on küll kahetsusväärne, kuid ei sea kahtluse alla nende aruanne kehtivust, kui huvitatud isik on saanud esitada oma märkused piisava tähtaja jooksul, mis andis ametisse nimetavale asutusele võimalus esitada tema pädevusse kuuluv hinnang.

Samamoodi ei mõjuta katseaja pikendamise otsusest teatamisega hilinemine selle otsuse õiguspärasust, kui huvitatud isikut on administratsiooni poolt nõuetekohaselt õigel ajal teavitatud asjaolust, et tema katseaeg kestab ning teda ei ole jäetud ebakindlasse olukorda ega ka „õiguslikku lünka”.

(vt punktid 59–62)

Viited:

25. märts 1982, kohtuasi 98/81: Munk vs. komisjon (EKL 1982, lk 1155, punktid 8 ja 9).

5. märts 1997, kohtuasi T‑96/95: Rozand‑Lambiotte vs. komisjon (EKL AT 1997, lk I‑A‑35 ja II‑97, punkt 72).

4.      Ametisse nimetaval asutusel personalieeskirjade artikli 34 kohaselt olev õigus teha otsus katseajal oleva teenistuja teenistusest vabastamise kohta ning keelduda talle kohaldamast alaliselt ametisse nimetatud ametnikke käsitlevaid eeskirju, ei riku ühtegi ühenduse avalikule teenistusele kohaldatavat õiguse üldpõhimõtet.

Teenistusest vabastamist ei saa pidada hea halduse või mõnda muud üldpõhimõtet ega ka huvitatud isiku põhiõigusi rikkuvaks, kui katseajal olev teenistuja on olnud teenistuses kuni ametisse nimetava asutuse otsuseni, on saanud selle aja jooksul töötasu, tema olukord on kindlaks määratud mõistliku tähtaja jooksul ning lisaks võib ta taotleda personalieeskirjade artikli 34 lõikes 5 ette nähtud hüvitist.

(vt punktid 69 ja 70)