Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kolmas jaosto)

14 päivänä helmikuuta 2007

Asia F-1/06

Juan Miguel Fernández Ortiz

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Koeaika – Irtisanominen koeajan päättymisen jälkeen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Juan Miguel Fernández Ortiz vaatii irtisanomisestaan koeajan päättymisen jälkeen tehdyn komission päätöksen kumoamista

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Koeaika

(Henkilöstösääntöjen 34 artiklan 3 ja 4 kohta)

2.      Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Koeaika

(Henkilöstösääntöjen 34 artiklan 3 ja 4 kohta)

3.      Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Koeaika

(Henkilöstösääntöjen 34 artiklan 3 kohta)

4.      Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Koeaika

(Henkilöstösääntöjen 34 artiklan 3 ja 5 kohta)

1.      Henkilöstösääntöjen 34 artiklan 3 kohtaa, jossa annetaan nimittävälle viranomaiselle mahdollisuus irtisanoa koeajalla oleva virkamies taitojen riittämättömyyden vuoksi, taikka siinä asetettuja määräaikoja ei voida tulkita siten, että kyseisen viranomaisen pitäisi joka tapauksessa antaa ratkaisu ennen koejan päättymistä ja että se voisi laillisesti irtisanoa koeajalla olevan virkamiehen vain ennen koeajan päättymistä.

Se, että nimittävällä viranomaisella ei ole velvollisuutta toimia ehdottomassa määräajassa, ei voi kuitenkaan vapauttaa sitä antamasta ratkaisua kohtuullisessa ajassa, sillä se on velvollinen asettamaan kaikki virkamiehet henkilöstösääntöjen kannalta sääntöjenmukaiseen tilanteeseen.

Määräaika, joka on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko viranomainen antanut ratkaisun kohtuullisessa ajassa, alkaa kulua siitä hetkestä, jona koeajan päättymisen yhteydessä tehtävä kertomus on laadittu ja annettu tiedoksi asianomaiselle. Tämän yksityiskohtaisen säännön mukaan ja tästä päivämäärästä lähtien koeajalla oleva virkamies on näet tietoinen siitä, että hänen osaltaan on aloitettu irtisanomismenettely.

(ks. 41, 44 ja 45 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 99/77, D’Auria v. komissio, 1.6.1978 (Kok. 1978, s. 1267, 18 ja 19 kohta); yhdistetyt asiat 10/72 ja 47/72, Di Pillo v. komissio, 12.7.1973 (Kok. 1973, s. 763, 9 kohta) ja asia 92/75, Van de Roy v. komissio, 26.2.1976 (Kok. 1976, s. 343, 12 kohta).

2.      Mistään henkilöstösääntöjen määräyksestä ei ilmene, että koeaikainen virkamies, josta on laadittu epäedullinen koeaikaa koskeva kertomus, voitaisiin vakinaistaa implisiittisesti pelkästään hänen koeaikansa päättymisen vaikutuksesta. Jo koeajan olemassaolo, sen pidentämistä koskeva mahdollisuus ja henkilöstösääntöjen 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu irtisanomismenettely osoittavat sen, että koeaikaisella virkamiehellä ei ole ehdotonta oikeutta vakinaistamiseen koeaikansa lopussa vaan ainoastaan mahdollisuus siihen, sillä vakinaistaminen edellyttää, että koeajalla oleva virkamies on osoittanut riittäviä taitoja tullakseen nimitetyksi virkaan.

(ks. 53 ja 55 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: em. asia Di Pillo v. komissio, 9 kohta.

3.      Henkilöstösääntöjen 34 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen määräaikojen noudattamatta jättäminen koeaikaa koskevien kertomusten laatimisen yhteydessä on sääntöjenvastaisuus, jolla, niin valitettava kuin se onkin, ei voida kyseenalaistaa näiden kertomusten pätevyyttä, jos asianomainen on kyennyt esittämään huomautuksia riittävän ajan kuluessa, jolloin nimittävällä viranomaisella on ollut mahdollisuus esittää arviointi, joka sitoo sitä.

Viive koeajan pidentämistä koskevan päätöksen tiedoksi antamisessa ei myöskään vaikuta tämän päätöksen laillisuuteen, jos hallinto on ilmoittanut asianomaiselle asianmukaisesti siitä, että hänen koeaikansa jatkuu, eikä häntä ole siten pidetty epävarmuudessa eikä myöskään ”oikeudellisessa tyhjiössä”.

(ks. 59–62 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 98/81, Munk v. komissio, 25.3.1982 (Kok. 1982, s. 1155, 8 ja 9 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-96/95, Rozand-Lambiotte v. komissio, 5.3.1997 (Kok. H. 1997, s. I‑A‑35 ja II‑97, 72 kohta).

4.      Nimittävällä viranomaisella henkilöstösääntöjen 34 artiklan nojalla oleva mahdollisuus määrätä koeajalla olevan virkamiehen irtisanomisesta ja kieltäytyä asettamasta häntä vakinaistettujen virkamiesten asemaan ei loukkaa mitään yhteisön henkilöstöön sovellettavaa yleistä oikeusperiaatetta.

Irtisanomistoimenpiteellä ei voida katsoa loukattavan hyvän hallintotavan periaatetta tai mitään muutakaan yleisperiaatetta eikä loukattavan asianomaisen perusoikeuksia, jos koeajalla oleva virkamies on pysynyt tehtävässään nimittävän viranomaisen päätökseen saakka, saa palkan tältä ajanjaksolta, hänen tilanteensa on ratkaistu kohtuullisessa ajassa, ja hän voi lisäksi vaatia henkilöstösääntöjen 34 artiklan 5 kohdan mukaista korvausta.

(ks. 69 ja 70 kohta)